Hallituksen valiokunnat

Kemira Oyj:n hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta huolehtimaan siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen valvonta, tilintarkastus sekä Kemiran toiminta on järjestetty lakien, määräysten ja yhtiön hallituksen vahvistamien liiketapaperiaatteiden (Kemira Code of Conduct) mukaisesti. Valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista, yhtiöstä riippumattomista jäsenistä. Vuoden 2012 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi uudelleen Juha Laaksosen valiokunnan puheenjohtajaksi ja uusiksi jäseniksi Elizabeth Armstrongin ja Jari Paasikiven. Jukka Viinanen toimi valiokunnan jäsenenä vuoden 2012 yhtiökokoukseen saakka ja Wolfgang Büchele 31.1.2012 saakka.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2012 aikana 5 kertaa ja jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista, yhtiöstä riippumattomista jäsenistä. Hallitus on hyväksynyt palkitsemisvaliokunnalle työjärjestyksen, jonka mukaan valiokunta avustaa hallitusta valmistelemalla toimitusjohtajan, hänen sijaisensa ja johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen ja nimitykseen sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiin ja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin liittyviä asioita. Lisäksi palkitsemisvaliokunta valvoo yhtiön ylimmän johdon suoritusten arviointia ja seuraajasuunnittelua.

Vuoden 2012 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Jukka Viinasen ja jäseniksi Kerttu Tuomaksen ja Jari Paasikiven. Pekka Paasikivi toimi valiokunnan jäsenenä vuoden 2012 yhtiökokoukseen saakka.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2012 aikana 2 kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %. Valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle.