Riskienhallinta

Kemiran riskienhallintapolitiikka ja -periaatteet auttavat Kemiraa saavuttamaan halutun kokonaisriskitason ja varmistamaan toiminnan jatkuvuuden.

Riskienhallintapolitiikka

Kemiran riskienhallinnan pääperiaatteet määritellään Kemiran riskienhallintapolitiikassa. Politiikan mukaan riski on tapahtuma tai olosuhde, joka toteutuessaan voi vaikuttaa Kemira-konsernin mahdollisuuteen saavuttaa strategiset ja operatiiviset tavoitteet kestävällä ja eettisellä tavalla. Lisäksi johdon tavoitteita, vastuunjakoa ja riskirajoja määritellään tarkemmin eri konserniohjeissa.

Kemira Oyj:n riskienhallinta perustuu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin sekä Kemiran liiketapaperiaatteeseen ja arvoihin. Kemiran riskienhallinnan periaatteet ovat yhdenmukaisia kansainvälisten riskienhallintakehysten ja -standardien, kuten COSO ERM -riskienhallintamallin ja ISO 31000 -standardin (Riskienhallinta – Periaatteet ja ohjeet) kanssa.

Riskienhallintaprosessin mukaisesti Kemira pyrkii ennakoivasti tunnistamaan, analysoimaan ja hallitsemaan merkittävimmät riskit sekä strategisten ja operatiivisten riskien että vahinko- ja rahoitusriskien saralla. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa Kemiran pitkän aikavälin strateginen kehitys ja saavuttaa yrityksen strategiset ja operatiiviset tavoitteet tukemalla päätöksentekoa epävarmuustekijät ja niiden vaikutukset huomioiden.

Kemira Oyj:n hallitus määrittelee riskienhallinnan pääperiaatteet. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta riskienhallinnan valvonnassa. Liiketoimintasegmentit, funktiot ja maantieteelliset alueet vastaavat oman toiminta-alueensa riskeistä ja niiden hallinnasta. Konsernin riskienhallintatoiminnon rooli on tukea, kehittää ja koordinoida riskienhallintaa sekä riskienhallintaverkostoja. Sisäisen tarkastuksen vastuulla on Kemiran riskienhallintatoiminnon tehokkuuden valvonta ja arviointi.

Riskienhallinnan toteutus

Kemirassa riskienhallinta toteutetaan jokaisessa segmentissä ja funktiossa sekä kaikilla alueillariskienhallintapolitiikassa kuvatun riskienhallinnan viitekehyksen ja riskienhallintaprosessin mukaisesti. Riskit tunnistetaan, analysoidaan ja arvioidaan johdonmukaisesti. Sovellamme jokaiseen tilanteeseen sekä organisaation tarpeisiin ja riskeihin sopivia riskienhallintajärjestelmiä ja -menetelmiä. Riskienhallintaprosessin tuotokset raportoidaan säännöllisesti sekä sisäisesti että osana Kemira Oyj:n ulkoista raportointia.

Kustannusedun saavuttamiseksi ja riittävän suojaustason varmistamiseksi osa Kemiran riskienhallintatoimenpiteistä hoidetaan keskitetysti. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt konsernin vakuutusohjelmat, kuten toiminta- ja tuotevastuuvakuutus, kuljetusvakuutus, omaisuus- ja keskeytysvakuutukset sekä rahoitusriskien suojaustoimet.

Kemiran riskeistä

Edellisvuosien tapaan riskienhallinta oli osa strategiaprosessia vuonna 2012. Konsernin ja segmenttien strategioiden riskiarviointien lisäksi riskienhallinnan avulla arvioitiin erilaisia makrotaloudellisia skenaarioita ja niiden taloudellisia vaikutuksia Kemiraan. Seuraavassa on esitelty Kemiran joitakin merkittävimpiä strategiaan, toimintaan ja vahinkoihin liittyviä riskejä. Rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta on kerrottu lisää tilinpäätöksen liitetiedossa 29. Rahoitusriskien hallinta. Ennakoivasta riskienhallinnastamme huolimatta on mahdollista, että jokin riskeistä toteutuu vaikuttaen merkittävästi Kemiran kykyyn saavuttaa tavoitteensa.

Maailman talousympäristö

Maailman BKT:n mahdollinen lasku vaikuttaisi negatiivisesti Kemiran liiketoimintaan, erityisesti Paper-segmentissä. Se voisi myös viivästyttää joitakin tulevia kasvuprojekteja. Heikolla talouskehityksellä voi myös olla vakavia vaikutuksia Kemiran asiakkaiden maksukykyyn, minkä seurauksena Kemiran luottotappiot saattavat kasvaa. Useiden Kemiran raaka-aineiden hinnat laskevat epäsuotuisassa taloustilanteessa, mutta eräiden raaka-aineiden saatavuus- ja hintariskit voivat myös kasvaa. Kemiran maantieteellinen kattavuus ja asiakastoimialojen moninaisuus suojaavat vain osittain näiltä riskeiltä.

Kilpailu

Merkittävä riski Kemiran tavoitteiden saavuttamiselle on toimiminen jatkuvasti muuttuvassa kilpailutilanteessa. Kemiran päätoimialoille pyrkivät uudet toimijat saattavat käyttää aggressiivisia keinoja kilpailuedun saavuttamiseksi, mikä voi heikentää Kemiran tulosta.

Kemira pyrkii itsekin kasvamaan sille hieman vieraammilla toimialoilla, joilla vallitsee uudenlainen kilpailutilanne. Pidemmällä tarkastelujaksolla täysin uudenlaiset teknologiat voivat muuttaa huomattavasti nykyistä kilpailutilannetta. Riskiä hallitaan sekä konsernitasoisesti että segmenteittäin ja alueittain jatkuvan kilpailutilanneseurannan avulla. Kilpailutilanteeseen pyritään vastaamaan asiakassuhteiden sekä tuotteiden ja palvelujen aktiivisella kehittämisellä.

Raaka-aineiden sekä hyödykkeiden hinnat ja saatavuus

Kannattavuuden jatkuva parantaminen on tärkeä osa Kemiran strategiaa. Raaka-aine-, hyödyke- tai logistiikkakustannusten huomattavat korotukset voisivat vaarantaa Kemiran kannattavuustavoitteiden saavuttamisen. Esimerkiksi korkeat öljyn ja sähkön hinnat voivat merkittävästi heikentää Kemiran kannattavuutta.

Myös raaka-aineiden toimittajakentässä tapahtuvat muutokset, kuten konsolidoituminen tai kapasiteetin supistukset, voivat nostaa raaka-aineiden hintoja. Tiettyjen raaka-aineiden saatavuus voi vaikeuttaa Kemiran tuotantoa, mikäli siihen ei ole riittävästi varauduttu kartoittamalla vaihtoehtoisia toimittajia tai mahdollisuuksia prosessimuutoksiin. Raaka-aine- ja hyödykeriskejä pystytään tehokkaasti seuraamaan ja hallitsemaan Kemiran keskitetyn hankintaketju-funktion (SCM) avulla.

Vahinkoriskit

Kemiralla on tuotantolaitoksia kaikkialla maailmassa. Kemiran tuotantotoimintaan liittyy useita vahinkoriskejä, kuten tulipalot ja räjähdykset, luonnonkatastrofit, ympäristöriskit sekä työterveys- ja työturvallisuusriskit. Sertifioiduilla johtamisjärjestelmillä, tehokkailla vahingontorjuntaohjelmilla ja konsernin asiantuntijaverkostoilla on vahinkoriskien hallinnassa keskeinen merkitys. Kemiralla on lisäksi useita vakuutusohjelmia, jotka suojaavat yhtiötä vahinkoriskien taloudellisilta vaikutuksilta.

Lisätietoja Kemiran lähestymistavasta turvallisuuteen.