case

Mentorointi – kohti toiminnot ylittävää osaamista

Tavoitteena sekä yksilön että organisaation etu

Mentorointi on tavoitteellinen oppimisprosessi, joka perustuu mentoroitavan kehittymistarpeisiin. Mentoroinnissa kokeneempi henkilö (mentori) jakaa osaamistaan ja näkemyksiään toisen henkilön (mentoroitava) kanssa tämän ammatillisten taitojen kehittämiseksi. Kemira aloitti mentoroinnin pilottiohjelman ensin Pohjois-Amerikassa ja vuonna 2012 sitä laajennettiin EMEA-alueelle. Kemiran tavoitteena on käyttää ohjelmaa maailmanlaajuisesti yhtenä ratkaisuna työntekijöiden osaamisen kehittämiseksi.

Mentoroinnin etuja ovat muun muassa tietovirran ja ideoiden leviämisen helpottuminen organisaatiossa, toiminnot ylittävän osaamisen parantuminen sekä strategian toteuttamisessa ja tukemisessa tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittäminen. Lisäksi se edistää työntekijöiden ymmärrystä Kemiran toiminnoista, politiikoista ja kulttuurista, mikä johtaa parhaassa tapauksessa yhteisen työskentelytavan paranemiseen.

Uusia näkemyksiä ja laajemmat verkostot

Kemiran mentorointiprosessiin osallistuneet työntekijät pitävät mentorointia tehokkaana kehittämisratkaisuna. Mentorointiparilla Per Anderssonilla (M&I, Ruotsi) ja Kaisa Karisalmella (T&K, Suomi) on vain hyvää sanottavaa mentoroinnista. "Esimieheni ilmoitti minut ohjelmaan ajatellen sen auttavan minua luomaan uusia verkostoja ja kehittämään ammatillista osaamistani", Karisalmi kertoo.

Andersson oli erinomainen mentori Karisalmelle. Hän on työskennellyt organisaatiossa useissa eri tehtävissä, joten hänellä on laaja henkilökohtainen verkosto, josta on hyötyä myös Karisalmelle. "Tavoitteenani oli tutustuttaa Kaisa yrityksen jokapäiväiseen elämään liiketoiminnan näkökulmasta, koska se ei tule kovin voimakkaasti esille T&K-toiminnossa", Andersson sanoo. Mentorointiohjelman kautta Karisalmi on ollut suoraan yhteydessä myös asiakkaisiin, mikä puolestaan on antanut hänen T&K-työhönsä aivan uutta näkemystä.

Osaamisen jakaminen koko organisaatiossa

Globaaleissa yrityksissä eristyminen asiakassegmentteihin on yleistä. Kemiralla mentorointi nähdään kuitenkin tapana parantaa toimintojen ja kulttuurien välistä yhteistyötä sekä keinona lisätä työntekijöiden tietämystä muiden segmenttien ja alueiden toiminnoista. Anderssonin mukaan mentorointi voi lähentää segmenttejä sekä parantaa osaamisen jakamista eri segmenttien ja alueiden välillä. "Mentorin kontaktien kautta mentoroitavan näkökulma laajenee, mikä puolestaan lisää mentoroitavan tietämystä muista osastoista", toteaa Andersson.