GRI-indeksi

Raportoitu
Osittain raportoitu
* Keskeinen indikaattori
GRI-indeksi sisältää raportoidut ja osittain raportoidut indikaattorit
GRI:n sisältö Linkit Huomiot
Profiili
1 Strategia ja analyysi
1.1 Toimistusjohtajan lausunto Toimitusjohtajan katsaus
1.2 Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus Strategia
Toimitusjohtajan katsaus
Riskienhallinta
2 Organisaation taustakuvaus
2.1 Organisaation nimi Kemira lyhyesti
2.2 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Markkina- ja asiakassegmentit
Kemira lyhyesti
2.3 Operatiivinen rakenne Tilinpäätös
www.kemira.fi
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Kemira yrityksenä
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Maantieteelliset alueet
Markkina- ja asiakassegmentit
Yritysvastuuraportoinnin laajuus
www.kemira.fi
2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallinto
Osakkeet ja osakkeenomistajat
2.7 Markkina-alueet Kemira lyhyesti
Markkina- ja asiakassegmentit
2.8 Organisaation toiminnan laajuus Avainluvut
2.9 Merkittävimmät muutokset raportointikaudella Hallituksen toimintakertomus Ei merkittäviä muutoksia vuonna 2012.
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot Ei merkittäviä palkintoja vuonna 2012.
3 Raportin kuvaus
3.1 Raportointiajanjakso Yritysvastuuraportoinnin laajuus
3.2 Edellisen raportin julkistamisajankohta Yritysvastuuraportoinnin laajuus
3.3 Raportin julkaisutiheys Yritysvastuuraportoinnin laajuus
3.4 Yhteystiedot Yhteystiedot
3.5 Raportin sisällön määrittelyprosessi Yritysvastuuraportoinnin laajuus
3.6 Raportin rajaus Yritysvastuuraportoinnin laajuus
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Yritysvastuuraportoinnin laajuus
3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden ja ulkoistettujen toimintojen raportoinnille Yritysvastuuraportoinnin laajuus
3.9 Tiedon mittaustekniikat ja laskentaperusteet Yritysvastuuraportoinnin laajuus
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Yritysvastuuraportoinnin laajuus
3.11 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä Yritysvastuuraportoinnin laajuus
3.12 GRI-sisältövertailu GRI-indeksi
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Varmennusraportti
4 Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö
4.1 Organisaation hallintorakenne Hallinto
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallitus
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Hallitus
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan Yhtiökokous
4.5 Johdon palkitseminen Palkka- ja palkkioselvitys Johtoryhmän palkitseminen on yhteydessä taloudelliseen suoritukseen.
4.6 Menettelytavat eturistiriitojen välttämiseksi hallitustyöskentelyssä Hallinto
4.7 Arviointiprosessit hallituksen pätevyydelle ja asiantuntemukselle Nimitystoimikunta
4.8 Missio, arvot, toimintaperiaatteet ja näiden toimeenpanokäytännöt Vastuullinen ja säännösten mukainen liiketoiminta
Henkilöstöresurssien hallinta
Strategia
4.9 Hallituksen käytännöt riskien tunnistamisen ja hallinnan valvomiseksi Hallituksen valiokunnat
4.10 Hallituksen toiminnan arviointi Hallitus
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Riskienhallinta
4.12 Sitoutuminen ulkopuolisiin yhteiskuntavastuun aloitteisiin Ulkopuoliset aloitteet
4.13 Jäsenyydet yhdistyksissä ja järjestöissä Ulkopuoliset aloitteet
4.14 Organisaation sidosryhmät Sidosryhmät
4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmät
4.16 Sidosryhmäyhteistyön käytännöt Sidosryhmät
4.17 Sidosryhmäyhteistyössä esiin nousseet asiat Olennaisuusmatriisi
Uuden organisaation kehittäminen
Sidosryhmät
5 Johtaminen ja tunnusluvut
Taloudellinen vastuu
Taloudellisen vastuun johtaminen Kestävän, pitkän aikavälin arvon luominen
EC1* Taloudellisen lisäarvon syntyminen ja jakautuminen Kestävän, pitkän aikavälin arvon luominen
EC3* Organisaation eläkesitoumusten kattavuus Tilinpäätös
EC4* Merkittävät valtionavustukset Tilinpäätös
EC5 Organisaation pienimmän aloituspalkan suhde kansalliseen minimipalkkaan. Henkilöstöluvut Kemira maksaa aina vähintään minimipalkkaa sukupuolesta ja muista tekijöistä riippumatta kaikilla toimipaikoilla.
EC9 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset Kestävän, pitkän aikavälin arvon luominen
Ympäristövastuu
Ympäristöjohtaminen Ympäristöasioiden johtaminen
Yritysvastuun johtaminen
EN1* Materiaalien käyttö Toimitusketjun ympäristövaikutukset
EN2* Kierrätysmateriaalien käyttö Toimitusketjun ympäristövaikutukset
EN3* Suora energiankulutus Ympäristödata
Energia ja ilmasto
EN4* Epäsuora energiankulutus Ympäristödata
EN5 Säästämisestä ja tehokkuusparannuksista syntynyt energiansäästö Energiatehokkuus
EN6 Toimenpiteet energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi tuotteissa ja palveluissa Uusien tuotteiden kehittämisprosessi (NPD)
EN7 Toimenpiteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi Energiatehokkuus
EN8* Veden kulutus Vesitehokkuus
Ympäristödata
EN9 Vesivarat, joihin vedenotto vaikuttaa merkittävästi Vesitehokkuus
EN10 Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö Vesitehokkuus
EN11* Omistetun, vuokratun ja hallitun maan sijainti ja koko suojelluilla alueilla tai niiden läheisyydessä sekä suojeltujen alueiden ulkopuolella olevilla korkean biodiversiteettiarvon alueilla Ympäristöasioiden johtaminen
EN13 Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt Ympäristöasioiden johtaminen
EN14 Biodiversiteettiin kohdistuvien vaikutusten hallintastrategiat, nykyiset toimenpiteet ja suunnitelmat Ympäristöasioiden johtaminen
EN16* Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Ympäristödata
EN18 Toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Energia ja ilmasto
EN20* NOx-, SOx- ja muut merkittävät päästöt ilmaan Ympäristödata
EN21* Päästöt vesistöihin Vesitehokkuus
Ympäristödata
EN22* Jätteiden kokonaismäärä Ympäristödata
EN26* Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Uusien tuotteiden kehittämisprosessi (NPD)
Hiilijalanjälki ja raportointi
Ympäristöasioiden johtaminen
EN28* Ympäristömääräysten rikkomisesta aiheutuneiden sakkojen ja sanktioiden määrä Ympäristödata
EN29 Kuljetuksiin liittyvät merkittävät ympäristövaikutukset Toimitusketjun ympäristövaikutukset
EN30 Ympäristökustannukset ja -investoinnit Ympäristödata
Sosiaalinen vastuu
Henkilöstöjohtaminen Henkilöstöresurssien hallinta
LA1* Henkilöstön jakautuminen työsuhteen ja työsopimuksen mukaan Henkilöstöluvut
LA2 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstöluvut
LA5 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Uuden organisaation kehittäminen
LA7* Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät,poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset Työterveys ja -turvallisuus
Ympäristödata
LA10 Koulutustuntien vuosikeskiarvo työntekijää kohden henkilöstöryhmittäin Prosessiturvallisuus
Suorituskyvyn hallinta ja johtajuuden kehittäminen
LA11* Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Suorituskyvyn hallinta ja johtajuuden kehittäminen
LA12 Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus Suorituskyvyn hallinta ja johtajuuden kehittäminen
LA13* Hallintoelinten ja henkilöstötyöryhmien koostumus Henkilöstöluvut
LA15 Työhön paluun ja työssa jatkamisen aste vanhempainvapaan jälkeen Henkilöstöluvut
Ihmisoikeudet
Ihmisoikeuskysymysten johtaminen Henkilöstöresurssien hallinta
Vastuullinen ja säännöstenmukainen liiketoiminta
Toimitusketjun hallinta
HR1 Ihmisoikeuksien huomioon ottaminen investointisopimuksissa ja investointien yhteydessä tehdyt ihmisoikeusarvioinnit Ei merkittäviä investointisopimuksia vuonna 2012.
HR2* Alihankkijat ja urakoitsijat, joille on tehty ihmisoikeusarviointi Toimitusketjun hallinta
HR3 Ihmisoikeuskysymyksiin liittyvä koulutus työntekijöille Vastuullinen ja säännöstenmukainen liiketoiminta
Toimitusketjun hallinta
HR4 Syrjintätapaukset ja toteutetut toimenpiteet Vaatimustenmukaisuus Kemiran tietoon ei tullut vuonna 2012 syrjintätapauksia.
HR11 Ihmisoikeuksiin liittyvien tehtyjen, käsiteltyjen ja selvitettyjen epäkohtien määrä Vaatimustenmukaisuus Kemiraan tietoon ei tullut epäkohtia vuonna 2012.
Yhteiskunta
Yhteiskunnallisten kysymysten johtaminen Vastuullinen ja säännöstenmukainen liiketoiminta
SO1* Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmat Yhteiskuntatyö
SO2 Korruptioon liittyvien riskien osalta analysoidut liiketoimintayksiköt Vaatimustenmukaisuus
SO3 Korruptionvastaisen koulutuksen saaneen henkilöstön osuus Vastuullinen ja säännöstenmukainen liiketoiminta
Vaatimustenmukaisuus
SO4 Toimenpiteet korruptiotapauksissa Vaatimustenmukaisuus Kemiran tietoon ei tullut korruptiotapauksia vuonna 2012.
SO5* Organisaation julkiset kannanotot ja poliittinen lobbaus Vaatimustenmukaisuus
Kemira osallistui vesialan tapahtumiin ympäri vuoden
SO6 Poliittisille tahoille annetut lahjoitukset Vaatimustenmukaisuus
SO7 Kilpailunvastaiseen toimintaan, kartelleihin ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Vaatimustenmukaisuus
SO8 Sakot ja seuraamukset lakien ja asetusten noudattamatta jättämisestä Vaatimustenmukaisuus Kemiran tietoon ei tullut merkittäviä sakkoja tai seuraamuksia vuonna 2012.
SO9 Paikallisyhteisöihin kohdistuvat merkittävät mahdolliset tai toteutuneet kielteiset vaikutukset Prosessiturvallisuus
SO10 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien mahdollisten tai toteutuneiden kielteisten vaikutusten ennaltaehkäisemiseen ja vaikutusten lieventämiseen liittyvät toimenpiteet Prosessiturvallisuus
Kehitys toimipaikoilla
Tuotevastuu
Tuotevastuun johtaminen Tuoteturvallisuus
Asiakasvuorovaikutus ja palaute
PR1* Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi Tuoteturvallisuus
Uusien tuotteiden kehittämisprosessi (NPD)
PR3* Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen tuoteinformaatio Tuoteturvallisuus
PR4 Tuoteinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten rikkomukset Tuoteturvallisuus
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt Asiakasvuorovaikutus ja palaute
PR6* Markkinointiviestinnän, mainonnan ja sponsoroinnin lainmukaisuuden täyttäminen Asiakasvuorovaikutus ja palaute
PR7 Markkinointiviestintää koskevien lakien ja säännösten sekä vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Asiakasvuorovaikutus ja palaute
PR9 Merkittävien tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneiden sakkojen määrä Tuoteturvallisuus Kemiran tietoon ei tullut merkittäviä sakkoja vuonna 2012.