Riippumaton rajoitettu varmennusraportti

Käännös alkuperäisestä englanninkielisestä raportista

Kemira Oyj:n hallitukselle

Olemme Kemira Oyj:n (myöhemmin Kemira) pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon liittyen Kemiran yritysvastuutietoihin raportointiajanjaksolta 1.1.-
31.12.2012. Toimeksianto kattaa seuraavat Kemiran vuoden 2012 vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin väitteet ja tiedot: osiot "Ympäristö & turvallisuus" ja "Ihmiset & yhteiskunta", seuraavat tekstit osiosta "Kemira vuonna 2012": Yritysvastuutavoitteet, Yritysvastuu strategisena mahdollisuutena, Olennaisuusmatriisi, Kestävän, pitkän aikavälin arvon luominen, Vastuullinen ja säännöstenmukainen liiketoiminta, Kilpailulainsäädännön ja lahjonnan vastaisten periaatteiden noudattaminen, Yritysturvallisuus, Uusien tuotteiden kehittämisprosessi, Toimitusketjun hallinta, Toimitusketjun ympäristövaikutukset, Yritysvastuuraportoinnin laajuus ja GRI-indeksi, sekä seuraava teksti osiosta "Hallinto": Yritysvastuun johtaminen (jatkossa: yritysvastuutiedot).

Kemiran johto vastaa esitettyjen yritysvastuutietojen laatimisesta ja esittämisestä Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.1 -ohjeiston mukaisesti sekä esitetyistä tiedoista, väitteistä ja informaation keräämisestä. Kemiran johto on hyväksynyt esitetyt yritysvastuutiedot.

Meidän velvollisuutenamme on suorittaa rajoitetun varmuuden antava varmennustoimeksianto ja esittää siinä tehdyn työn perusteella johtopäätökset varmennuksen kohteena olevista yritysvastuutiedoista. Olemme toteuttaneet toimeksiannon The International Auditing and Assurance Standards Board:in antaman kansainvälisen varmennusstandardin (ISAE 3000) “Assurance engagements other than audits or review of historical financial information” mukaisesti. Muun ohessa tämä standardi edellyttää, että toimeksiannon toteuttajalla on tarvittavat tiedot ja taidot sekä ammatillinen osaaminen varmennettavan tiedon ymmärtämiseen ja arvioimiseen, ja että toimeksiannon toteuttaja noudattaa Kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n ammattieettisiä periaatteita riippumattomuuden turvaamiseksi. Varmennusraporttimme on laadittu Kemiran kanssa sovittujen toimeksiantoehtojen mukaisesti. Emme vastaa työstämme, raportista tai johtopäätöksistämme muille tahoille kuin Kemiralle.

Varmennuksemme arviointikriteereinä on Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.1 -ohjeisto.

Toimeksiannon rajoitukset

Varmennusraporttiamme lukiessa tulee ottaa huomioon yritysvastuuseen liittyvien tietojen luonteeseen kuuluvat, tiedon tarkkuutta ja täydellisyyttä koskevat rajoitukset. Yritysvastuutietoja tulee arvioida yhdessä Kemiran antamien tietojen keräämiseen, laskemiseen ja arvioimiseen liittyvien selvitysten kanssa. Varmennusraporttiamme ei ole tarkoitettu käytettäväksi arvioitaessa Kemiran suoriutumista määrittelemiensä yritysvastuuseen liittyvien periaatteiden toteuttamisessa. Kemiran taloudellisen aseman ja toiminnan tuloksen arvioimiseksi tulee tutustua Kemiran tilintarkastettuun tilinpäätökseen 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

Toimeksiannossa tehdyt toimenpiteet

Varmennustoimenpiteemme on suunniteltu antamaan rajoitettu varmuus siitä, ovatko varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Guidelines 3.1 -ohjeiston mukaisesti esitetty. Rajoitetun varmuuden antava toimeksianto toteutetaan tekemällä tiedusteluja, pääasiassa henkilöille, joiden tehtävänä on laatia esitetyt yritysvastuutiedot, sekä soveltamalla analyyttisia ja muita asianmukaisia evidenssin hankkimismenetelmiä. Rajoitetun varmuuden antavassa toimeksiannossa yllä mainitut evidenssin hankkimistoimenpiteet ovat vähemmän kattavia kuin kohtuullisen varmuuden antavassa toimeksiannossa, minkä vuoksi siinä annetaan alemman tason varmuus.

Toimeksiannossamme olemme suorittaneet seuraavat toimenpiteet:


Johtopäätökset

Tekemämme varmennustyön perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, että varmennustoimeksiannon kohteena olleet tiedot eivät olisi olennaisilta osiltaan Global Reporting Initiative:n Sustainability Reporting Guidelines 3.1 -ohjeiston mukaisesti esitetty.

 

Helsinki, 8. helmikuuta 2013
KPMG OY AB
 
   
Christian Liljeström Timo Suomela
Osakas yritysvastuuasiantuntija