Yritysvastuuraportoinnin laajuus

2012 on toinen vuosi, kun Kemira laatii yritysvastuuraportin Global Reporting Initiativen (GRI) G3.1-raportointiohjeiden mukaisesti. Tilinpäätös on laadittu kansainvälisiä IFRS-standardeja noudattaen. Vuosikertomuksen yritysvastuukappale ja yritysvastuuraportti on tarkoitettu luettaviksi yhdessä Kemira-konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksen kanssa.

Vuosikertomuksessa sekä yritysvastuuraportissa annetaan perustietoa Kemiran taloudellisesta, yhteiskunnallisesta ja ympäristöllisestä toiminnasta ajalla 1.1.–31.12.2012, jos ei toisin mainita.

Tämän raportin sisällön on tarkastanut ja hyväksynyt Kemiran hallitus helmikuussa 2013. KPMG on itsenäisesti tarkastanut vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin yritysvastuuta koskevat osat raportin laatua ja sisältöä määritteleviä GRI-periaatteita vastaan. KPMG on tarkastanut, että Kemiran raportointi vastaa GRI G3.1 -ohjeita, ja on arvioinut sen vastaavan tasoa "B+".

Lue varmennuslausunto.

Raportin sisältö

Raportin laajuuden ja sisällön määrittämisessä on noudatettu pääasiallisesti seuraavia periaatteita:

1. Tärkeys: raportissa painotetaan yritysvastuutavoitteiden asettamisen kannalta tärkeitä aiheita

Kemira määritti vuonna 2011 tehdyn olennaisuusanalyysin perusteella yritysvastuuta koskevat ensisijaiset painopisteet ja tavoitteet vuodelle 2012. Yritysvastuutavoitteiden asettaminen on Kemiran yritysvastuuraportin painopistealueiden perusta. Tavoitteena on antaa mahdollisimman avoin ja kattava kuva yritysvastuutavoitteisiin liittyvästä toiminnasta sekä sen mittaustavoista.

Lue lisää Kemiran yritysvastuutavoitteista.

2. Vertailtavuus: ympäristöraportoinnin tietojen vahvistaminen

Tarkoituksena on jatkaa hyvää ympäristö- ja turvallisuusraportointia sekä varmistaa ympäristöraportoinnin johdonmukaisuus (tietojen yhdenmukaisuus). Kemira on siten muuttanut ympäristöraportointia mahdollisimman vähän, jotta tietoja voitaisiin vertailla aikaisempien raporttien tietoihin. Muutamia, GRI-ohjeiden mukaisia muutoksia on tehty, ja muun muassa ilmastonmuutokseen ja veteen liittyviä asioita on käsitelty tarkemmin.

3. Strategia: keskittyminen veden laadun ja määrän hallintaan

Kemiran strategiana on keskittyä veteen liittyvien prosessien parantamiseen kemiansovellusten kautta, mikä on vaikuttanut yritysvastuuraportin sisältöön. Keskitymme vedenhallintaan niin asiakkaiden prosesseissa kuin omissa toiminnoissamme.

Raportin ja tiedonkeruun kattavuus

Raportoinnissa noudatetaan samoja periaatteita, jotka ohjaavat Kemiran tilinpäätöksen (vuosikertomus ja yritysvastuuraportti: tilinpäätös) laadintaa. Poikkeamista tai rajoitteista on mainittu kyseessä olevien lukujen kohdalla. Indikaattoriraportointi ei kata alihankkijoita eikä tavaroiden ja palvelujen toimittajia, jos ei toisin mainita. Raportointiraja on sama kuin talousraportoinnissa.

Vuonna 2012 suljettiin joitakin pienempiä toimipaikkoja, mikä laski paikallisia päästöjä ja riskejä mutta ei aiheuttanut suuria muutoksia konsernitasolla eikä vaikuttanut Kemiran yritysvastuutoimintaan.


Kuvaus raportoinnin laajuudesta ja tiedonkeruumenetelmist
Tiedon tyyppi Raportoinnin laajuus Tiedonkeruumenetelmä
Talous Kaikki Kemiran toiminnot (Kemiran konsolidointisääntöjen mukaisesti) Tiedot kerätään Kemiran ERP-järjestelmästä sekä Kemiran konserniyhtiöistä ja konsolidoidaan konsernitasolla.
Ympäristö: raaka-aineet, tuotteet ja palvelut, kuljetus Kaikki Kemiran ERP*-järjestelmän kattamat toiminnot (Kemiran konsolidointisääntöjen mukaisesti) Tiedot kerätään Kemiran ERP-järjestelmästä sekä T&K-toimintaa ja uusien tuotteiden kehittämisprosessia koskevasta dokumentaatiosta.
Ympäristö: energia, vesi, biodiversiteetti, päästöt, jätevesi ja jätteet, vaatimustenmukaisuus Kaikki Kemiran tuotantolaitokset (Kemiran konsolidointisääntöjen mukaisesti) Tiedot kerätään jokaisesta tuotantolaitoksesta ja konsolidoidaan konsernitasolla.
Yhteiskunta: työolot ja ihmisarvoinen työ Kaikki Kemiran toiminnot (Kemiran konsolidointisääntöjen mukaisesti) Tiedot kerätään jokaiselta alueelta sekä jokaisesta tuotantolaitoksesta ja konsolidoidaan konsernitasolla.
Yhteiskunta: ihmisoikeudet Kaikki Kemiran toiminnot (Kemiran konsolidointisääntöjen mukaisesti) Tiedot kerätään Kemiran sopimusarkistosta ja lakiosaston tiedostoista.
Yhteiskunta: yhteisö Kaikki Kemiran toiminnot (Kemiran konsolidointisääntöjen mukaisesti) Tiedot kerätään jokaiselta alueelta ja Kemiran lakiosaston tiedostoista.
Yhteiskunta: tuotevastuu Kaikki Kemiran ERP*-järjestelmän kattamat toiminnot (Kemiran konsolidointisääntöjen mukaisesti) Tiedot kerätään Kemiran ERP-järjestelmästä, T&K-toimintaa ja uusien tuotteiden kehittämisprosessia koskevasta dokumentaatiosta sekä Kemiran lakiosaston tiedostoista.

* Vuoden 2012 lopussa Kemiran ERP-järjestelmä kattoi 89 prosenttia Kemiran koko myynnistä (euroina).

Aikaisemmat raportit

Kemira on raportoinut ympäristötoiminnastaan 1990-luvun alusta saakka. Raportoinnissa on noudatettu vuoteen 2010 asti Euroopan kemianteollisuuden järjestön (European Chemical Industry Council, CEFIC) Responsible Care -raportointiohjeita. Ensimmäinen Global Reporting Initiativen (GRI) G3.1-raportointiohjeiden mukaisesti laadittu yritysvastuuraportti julkaistiin helmikuussa 2012, ja se kattoi Kemiran vuoden 2011 yritysvastuutoiminnan.

Kymmenen uusinta raporttia, joista vuosien 2002–2010 raporteissa keskitytään ympäristövastuuseen, löytyvät Kemiran kotisivuilta.