AVAINLUVUT
Milj. euroa 2012 2011
Liikevaihto 2 240,9 2 207,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 154,1 157,3
Liikevoitto 31,7 158,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 6,9 7,1
Liikevoitto, % 1,4 7,2
Voitto ennen veroja 27,2 168,4
Tilikauden voitto, josta emoyhtiön omistajille kuuluva osuus 16,8 135,6
Osakekohtainen tulos, euroa 0,11 0,89
Sidotun pääoman tuotto, %* 2,6 11,1
Rahavirta investointien jälkeen 71,8 115,3
Omavaraisuus, % kauden lopussa 53 51
Velkaantuneisuus, % kauden lopussa 40 38
Henkilöstö kauden lopussa 4 857 5 006
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo (Sidotun pääoman tuotto, % perustuu raportoituun liikevoittoon).
LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ
Milj. euroa
Paper 86,2
Municipal & Industrial 42,3
Oil & Mining 37,3
RAHAVIRTA SEGMENTEITTÄIN
%
Paper 40
Municipal & Industrial 31
Oil & Mining 29