Municipal & Industrial

Municipal & Industrial -segmentin liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli vuonna 2012 6,2 %. Pääasiallisena tavoitteena oli parantaa kannattavuutta tuotantoverkoston optimoinnilla, organisaation ja toimintojen virtaviivaistamisella sekä tehokkuuden lisäämisellä asiakassegmentoinnin avulla. Segmentti jatkaa flokkausaineiden ja epäorgaanisten saostusaineiden liiketoimintaansa hyvän ja vakaan asemansa kautta tekemällä valittuja investointeja esimerkiksi tuotantolaitosten rakentamiseen Espanjassa ja Saksassa.

Vuonna 2012 segmentti keskittyi kannattavuuden parantamiseen. Kannattavuutta on pyritty lisäämään toimintojen virtaviivaistamisella, kustannusleikkauksilla sekä kasvukeskeisillä T&K-toimilla. 

Täsmäsovellukset tarjoavat maailmanlaajuisesti merkittävät markkinat

Segmentti on sitoutunut edistämään edelleen tärkeimpien T&K-ohjelmien kaupallistamista. Vuoden 2012 aikana kehitettiin membraaniteknologia-, biokaasu-, käymis- ja bioetanolisovelluksia sekä edettiin hyvin kaupallistamisen suhteen. M&I on tuonut markkinoille esimerkiksi KemGuard antiskalantti -tuoteportfolion kalvosovelluksille sekä Biogas Digestion Product (BDP) -konseptin biokaasuteollisuudelle. Näillä kehittämisalueilla on yksi yhteinen, ratkaisevan tärkeä ominaisuus: ne ovat täsmäsovelluksia, joiden maailmanlaajuinen markkinapotentiaali on merkittävä.

Segmentissä on myös aloitettu tuotekehitysprojekti, jonka tavoitteena on edistää tuoteryhmien erottautumista erityisesti polymeerituoteryhmän kohdalla. Uudet polymeerituotteet lanseerataan vuoden 2013 aikana.

Raaka- ja jätevesisovellukset ovat yhä ensisijaisen tärkeitä niin kunnallisille kuin teollisille asiakkaille, joten vedenkäsittelyn pitkän aikavälin näkymät ovat vakaat. Yleinen kysyntä jatkaa kasvuaan veden perustarpeen ja vesialan tiukempien määräysten ansiosta. Kemikaalien kysyntää ovat lisänneet pääasiassa kunnallisen jätevedenkäsittelyn fosforinpoistovaatimukset.

Virtaviivaistaminen ja avaintoimipaikkoihin keskittyminen

Segmentissä käynnistettiin Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma, joka pitää sisällään toisaalta uudelleenorganisoitumista ja toisaalta tuotannon jalanjäljen järkeistämistä. Uudelleenorganisoitumisessa on kyse rakenteen yksinkertaistamisesta ja virtaviivaistamisesta sekä alueellisten liiketoimintayksiköiden voimaannuttamisesta.


Tuotannon jalanjäljen järkeistämisessä on kyse tuotantoverkoston konsolidoinnista sekä kilpailukyvyn kasvattamiseen tähtäävistä valituista investoinneista. Kemiralla on yli 40 saostusainetehdasta, joista yli 20 % on päätetty sulkea keskityttäessä pitkän aikavälin avaintoimipaikkojen kehittämiseen. Tavoitteena on minimoida tuotanto- ja logistiikkakustannukset jalanjäljen optimoinnin kautta. Investoinnit vahvistavat myös yhtiön vahvaa asemaa saostusainemarkkinoilla.

Kehitys avainmarkkinoilla

Municipal & Industrial vahvisti resurssejaan merkittävästi Aasian ja Tyynenmeren alueella, erityisesti Kiinassa, ja on lokalisoimassa tuotehankintaansa kasvun tavoittelemiseksi kehittyvillä markkinoilla. Segmentti on valinnut Aasian ja Tyynenmeren alueen kehittämisalueeksi erityisesti nopeasti kasvavalla uusien vedenkäsittelyteknologioiden, kuten membraanien, saralla. Kemiran Nanjingin tehdas voi auttaa tässä, kun se avataan Kiinassa vuonna 2013. Segmentti pyrkii kasvuun uudistamalla tuoteryhmäänsä sekä lisäämällä näkyvyyttä ja tuotetarjontaansa uusien vedenkäsittelyteknologioiden alueella erityisesti kehittyneillä markkinoilla.

Yritysvastuu käytännössä

Municipal & Industrial -segmentissä pyritään kemian avulla parantamaan asiakkaiden teknologioiden ja prosessien energiatehokkuutta. Euroopassa, missä energiahinnat ovat jatkuvassa nousussa, kunnallisten asiakkaiden kannattaa valmistaa energiaa lietteestä. Biokaasun T&K-projekti pyrkii vastaamaan juuri tähän asiakastarpeeseen. Membraanisovellustarjonnalla pyritään myös parantamaan energiatehokkuutta. Bioetanoli- ja käymisprojektien pääasiallisena tavoitteena on lopputuotteen parantaminen.


Sivutuotteiden (yleensä toisen teollisuudenalan jätevirran) hyödyntäminen Kemiran epäorgaanisten saostusaineiden perustuotannossa osoittaa, että Municipal & Industrial -segmentti on sitoutunut raaka-aineiden kestävään käsittelyyn. Tästä osoituksena ovat myös T&K-hankkeet uusien tuotteiden kehittämiseksi biohajoavista raaka-aineista. Saostusaineiden tuotannossa 60 prosenttia raaka-aineista tulee sivutuotteista. Kemiran permuurahaishappo (PFA) on myös hyvä esimerkki. Se on biohajoava jäteveden, veden tai lietteen puhdistusratkaisu, jonka sivutuotteena syntyy vain hiilidioksidia ja vettä.

Segmentin tulevat toimet

Municipal & Industrial -segmentti jatkaa vuonna 2013 rakenteensa yksinkertaistamista ja virtaviivaistamista sekä myyntikanaviensa ja jälleenmyyntikumppanuuksiensa kehittämistä voidakseen paremmin saavuttaa pienet asiakkaat, joiden kulutustarpeet ovat pienemmät. Segmentti keskittyy myös kannattavuusparannuksiin ja nopeuttaa tuotetarjontansa sovelluspohjaista uudistamista.