case

Oil & Mining -segmentin biosidimenestys

Biosidit suojaavat öljylähteitä bakteereilta

Öljy- tai kaasusäiliöön voi päästä bakteereja monien öljykenttäprosessien, kuten porauksen, vesisärötyksen, vedenruiskutuksen ja pakkaajan porauksen kautta. Kaikkia prosesseja yhdistää vesi. Veden ohjaaminen esiintymään voi aiheuttaa mikrobiologisen pilaantumisen. Hallitsematon bakteerikasvusto ja siitä aiheutuva pilaantuminen voivat johtaa biofilmikasvuston muodostumiseen ja sulfidin syntymiseen, mikä puolestaan voi aiheuttaa mikrobiologista korroosiota (MIC), öljyn ja kaasun hapatusta sekä tuotantotappioita. Kaikki edellä mainitut yhdessä tuottavat öljyteollisuudelle miljardien eurojen tappiot vuodessa. Mikrobiologiseen pilaantumiseen liittyvien ongelmien lieventäminen edellyttää biosidiratkaisua sellaisissa tapauksissa, joissa öljy- ja kaasuesiintymään syötetään vettä.

Laajojen esiintymien ansiosta liuskeöljyn ja -kaasun tuotanto kasvaa. Tarvittavan kaasu- ja öljytuotannon varmistaminen liuske-esiintymässä edellyttää vesisärötystä. Se onnistuu syöttämällä tuotantoalueelle suuria määriä vettä erittäin korkealla paineella ja säröttämällä kiveä. Kun kiveen ruiskutetaan vettä, tarvitaan biosideja suojaamaan esiintymää mikrobiologiselta kasvustolta ja veden mahdollisesti aiheuttamalta pilaantumiselta. 

Tavoitteena kestävä ja kustannustehokas ratkaisu

Lukuisat julkiset ja hallinnolliset sidosryhmät painostavat öljyn- ja kaasuntuottajia uudelleenkäyttämään ja kierrättämään vesisärötystoiminnan vettä. Jotkin epätavalliset kaasuesiintymät sijaitsevat alueilla, joilla ei ole saatavilla pintavettä vesisärötystoimintoihin. Yhteistyön tekeminen tuottajien kanssa ja sellaisten ratkaisujen tarjoaminen, jotka lisäävät veden kierrätyskykyä ja suolaisen palautusveden käyttöä, tukevat pyrkimystä alentaa luonnollisten vesivarojen tarvetta ja näin pienentävät öljyn- ja kaasuntuottajien ekologista jalanjälkeä.

Kemiran haasteena oli kasvattaa Marcellus-liuskealueella toimivan yrityksen tuotantoa, ja se räätälöi kitkan vähentäjäaineen korkean vesisärötystehon saavuttamiseksi. Kemiran tavoitteena oli kehittää kitkan vähentäjäaine, joka täyttäisi johdonmukaisesti suorituskykyvaatimukset erittäin suolaisissa palautusvesissä ja joka toimisi yhdessä esiintymiä bakteerikasvustolta ja pilaantumiselta suojaavan biosidin kanssa. Optimaalisen vesisärötystehon saavuttamiseksi ja asiakkaan kokonaiskäyttökustannusten laskemiseksi oli tärkeää eliminoida kitkan vähentäjäaineeen ja biosidin väliset yhteensopimattomuudet.

Kemioiden yhdistelmä

Kitkan vähentäjäaineen KemFlow A-4251 ja biosidin AMA®-324 yhdistelmä tarjosi paremman kitkan vähennystehon verrattuna pelkkään kitkan vähentäjäaineeseen. Kitkan vähennysteho maksimoitiin tuotanto- ja palautusvesissä sekä tyypillisessä suolavedessä, mikä alentaa makean pintaveden tarvetta. AMA-324-biosidi tarjosi erinomaisen pitkäkestoisen suojan bakteerikasvustoilta vesisärötyksessä käytetylle vedelle. Yhdessä nämä tuotteet mahdollistavat erinomaisen suorituskyvyn ilman yhteensopimattomuuksia, joita on esiintynyt muissa kitkan vähentäjäaineiden ja biosidien yhdistelmissä. Tämä varmistaa jatkuvan laadun ja tuotantolaitteiden tehon maksimoinnin.