Oil & Mining

Oil & Mining -segmentissä vuosi 2012 osoittautui haastavaksi maailmanlaajuisen kysynnän laskiessa. Segmentin kannattavuus kuitenkin parani 11,6 prosenttiin vuodesta 2011 (vuoden 2011 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 10,8 %), mikä asettaa segmentin hyviin asemiin seuraavaa kasvuaaltoa varten. Segmentti jatkoi strategiansa hiomista ja tarkentamista keskittymällä kahteen erilliseen kasvumahdollisuuteen: itse asiakasteollisuudenaloihin ja vedenkäyttöön näillä teollisuudenaloilla.

Kilpailukykyinen ja tehokas organisaatio

Oil & Mining -segmentin kannattavuus on pysynyt suhteellisen korkealla tasolla, joten Kemiran Fit for Growth -ohjelman pääasiallisena etuna segmentissä on kilpailukykyinen ja tehokas globaali organisaatio. Oil & Mining -segmentin uusi organisaatio on yksinkertainen, yrittäjähenkinen ja valtuutettu toimimaan, mikä tuo segmenttiin nopeutta ja joustavuutta. Segmentti pystyy näin keskittymään kannattavan kasvun strategiaansa.

Segmentin strategiana on edelleen keskittyä harvinaisten öljylähteiden ja heikentyvien malmilaatujen sovelluksiin tarjoamalla asiakkaille uusimpia innovaatioita heidän haasteisiinsa vastaamiseksi. Kemiran T&K-projektilaboratorion avaaminen Kanadan Albertaan toukokuussa osoitti, että Kemira on sitoutunut tarjoamaan veden uudelleenkäytön ja hallinnan ratkaisuja kohdeasiakkailleen, kuten öljyhiekan valmistajille. Uusi toimipaikka tukee myös yhtiön alueellista kasvua epätavallisten öljy- ja kaasulähteiden markkinoilla.

Oil & Mining -segmentin vahvuuksia globaalissa kilpailussa on vesialan osaaminen yhdistettynä ratkaisuihin ja tuotteisiin, jotka ovat räätälöity asiakkaan ainutlaatuisiin prosesseihin. Segmentin kannalta mainitsemisen arvoiset markkina-alueet vuonna 2012 olivat Lähi-itä, Afrikka ja Etelä-Amerikka.

Tekninen osaaminen

Yksi Oil & Mining -segmentin tärkeimpiä saavutuksia vuonna 2012 oli sen asiakasteollisuudenaloilta kasvavassa määrin saama tunnustus teknisestä osaamisesta. Segmentin tekninen johtajuus näkyy esimerkiksi yli 10 patenttihakemuksessa, yli 40 teknisessä artikkelissa sekä yli 20 kaupallista menestystä esittelevässä tapaustutkimuksessa.

Esimerkiksi liuskekaasun tuotannossa kitkan vähentäjäaine KemFlow A-4251 ja AMA-324-biosidi vähentävät kitkaa, alentavat pumppauskustannuksia, pienentävät tuotantoannosta sekä tuovat kustannussäästöjä. Pienempi annos kitkan vähentäjäaine KemFlow'ta ja parempi ympäristöprofiili pienentävät myös asiakkaan ympäristöjalanjälkeä.

Yksi osoitus teknisestä osaamisesta ovat myös yhdessä asiakkaiden kanssa toteutetut lukuisat tapaustutkimukset, jotka vahvistavat segmentin mainetta asiakkaiden tarpeet kohtaavien, menestyksekkäiden sovellusten tarjoajana. Edellä mainitut seikat selkeästi osoittavat, että Oil & Mining -segmentti on omistautunut asiakkailleen ja että sen markkinoille tarjoamat ratkaisut ovat laadukkaita.

Tulevaisuus

Oil & Mining -segmentti pyrkii lähitulevaisuudessa palaamaan kasvun tielle Kiinan ja muiden globaalien talouksien alkaessa elpyä. Pitkällä aikavälillä segmentin tavoitteena on jatkaa kasvun tavoittelemista kehittyvillä markkinoilla, erityisesti Lähi-idässä, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.

Kemira haluaa olla tunnustettu vesikemian johtaja öljy- ja kaivosalalla. Kaksi tärkeää pitkän aikavälin strategian tavoitetta on jo saavutettu. Kemira on allekirjoittanut Mitsui Chemicals Inc:n kanssa sopimuksen tiettyjen maantieteellisten alueiden akryyliamidin tuotantoteknologiasta. Myös kaksi vuotta kestänyt kolmen toimipaikan kapasiteettilaajennus on saatu päätökseen Pohjois-Amerikassa, mikä on nostanut tuotantokapasiteettia 60 prosenttia. Toimet vahvistavat Kemiran polymeerituoteryhmää koko maailmassa. Polymeerit ovat olennainen osa Kemiran vesiteknologiatarjontaa, ja niillä on merkittävä rooli yleistyvissä öljy- ja kaivossovelluksissa, kuten veden uudelleenkäytössä, jätevedenkäsittelyssä, reologianhallinnassa ja liuskekaasun vesisärötyksessä.