Kestävän, pitkän aikavälin arvon luominen

Kemira luo sidosryhmilleen arvoa säilyttämällä asemansa taloudellisesti vakaana ja vastuullisena yhtiönä. Vuodesta 2012 alkaen Kemira on keskittynyt osakkeenomistajien arvon kasvattamiseen Fit for Growth -ohjelman kautta. Kemira asetti myös yritysvastuutavoitteet, jotka tukevat pitkän aikavälin arvon luomista. 

Taloudellisen vastuun perusta on taloudellisesti vakaa yhtiö, jolla on vahva tase ja positiivinen kassavirta. Nämä tekijät mahdollistavat Kemiran strategian toteuttamisen ja tarjoavat erilaisia kasvumahdollisuuksia, mikä puolestaan auttaa luomaan arvoa eri sidosryhmille:

arvon_muodostus_web.jpg


Kestävän, pitkän aikavälin arvon luominen ulottuu Kemiralla koko arvoketjuun työntekijä- ja toimittajasuhteiden kehittämisestä aina kestävään T&K-toimintaan keskittymiseen, jolla on tärkeä rooli orgaanisen kasvun ja kilpailijoista erottautumisen edistäjänä. Kemiralle on myös tärkeää olla hyvä yrityskansalainen ja harjoittaa liiketoimintaa aina vastuullisesti ja kestävästi. Kemira asetti vuonna 2012 näitä aiheita koskevat yritysvastuutavoitteet tukeakseen ja kehittääkseen pitkän aikavälin arvon luomista osakkeenomistajilleen.


KEMIRAN TALOUDELLINEN VAIKUTUS
Milj. e 2012 2011
Tulot asiakkailta 2312,1 2 192,0
Asiakkailta saadut tulot tuotteista ja palveluista sekä rahoitustulot
Ostot -1736,5 -1 654,0
Suoritukset tavaran ja palveluiden toimittajille
Korvaukset henkilöstölle -340,4 -299,3
Palkat ja henkilöstösivukulut
Korvaukset sijoittajille -113,8 -101,4
Korot, rahoituskulut ja osingot
Verot -30,2 -37,4
Ylläpito- ja parannusinvestoinnit -75,6 -184.3
Alijäämä/ylijäämä 15,6 -84.4
Omaisuuden myyntitulot 29,5 138,7
Laajennusinvestoinnit ja yritysostot -58,5 -16,9
Pääoman takaisinmaksut -37,4 66,9
Rahoittajille maksetut lainanlyhennykset (-) ja uudet lainanotot (+)
Määräysvallattoman omistusosuuden hankinta 0,0 -13,2
Kassanmuutos -50,8 91,1

Osakkeenomistajan arvon kasvattaminen

Heinäkuussa 2012 julkistettiin Kemiran maailmanlaajuinen Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma, jonka tavoitteena on kannattavuuden parantaminen, sisäisen toiminnan tehostaminen ja kasvun kiihdyttäminen kehittyvillä markkinoilla. Hallituksen vuonna 2008 asettamat ja syyskuussa 2010 tarkistamat liikevaihdon kasvua ja liikevoittoprosenttia koskevat tavoitteet ohjaavat Kemiran taloudellista toimintaa.


Sitoutuminen arvonluomiseen osakkeenomistajille 
Liikevoittopotentiaalin merkittävä parantaminen Fit for Growth -ohjelman tavoitteena on saavuttaa 10 % EBIT vuonna 2014. Uusi organisaatio vahvistaa kasvua mielenkiintoisilla toimialoilla. Kemira tähtää jatkuvaan kassavirran hallinnan parantamiseen, mikä on ensisijaisen tärkeää resurssien vapauttamiseksi. Ne voidaan tapauskohtaisesti investoida uudelleen liiketoimintaan tai jakaa osinkoina.
Orgaaninen kasvu aiempaa vahvemmaksi Kemira haluaa hyödyntää nykyisiä vahvuuksiaan kehittyneillä markkinoilla. Se myös keskittyy entistä vahvemmin kehittyviin markkinoihin: tässä asiassa on jo edistytty hyvin Paper-segmentissä. Kemira haluaa myös hyödyntää erinomaista asemaansa Yhdysvaltain öljy- ja kaasumarkkinoilla ja edistää pakkauskartonkiliiketoimintaa Aasiassa.
Vahva tase Kemiran rahoitusasema on tällä hetkellä hyvä. Kemiralla on merkittäviä rahavaroja, joita se voi tarvittaessa käyttää. Tämän ansiosta fuusiot ja yritysostot olisivat mahdollisia lyhyelläkin aikavälillä tasetta heikentämättä.
Osingonmaksun jatkaminen Kemira keskittyy voimakkaasti osakkeenomistajien tuottoon ja yhtiön tavoitteena on maksaa vuosittain 40–60 prosenttia tilikauden voitostaan osinkona.

Veden laadun ja määrän hallintaan vaikuttaminen

Kemiran toiminnoilla on myös välillinen taloudellinen vaikutus, sillä Kemira voi tarjota tuotteita ja konsepteja, jotka parantavat asiakkaiden vedenkäsittely- ja kierrätystapaa. Syvällinen ymmärrys teollisuusprosesseista sekä vesikemian tuotteet ja ratkaisut antavat asiakkaille mahdollisuuden parantaa vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuuttaan ja siten laskea tuotantokustannuksiaan. Vesiosaaminen näkyy Kemiran tarjonnassa, jolla tehostetaan teollisuustuotannossa tarvittavien resurssien käyttöä.

Kemiran verostrategia

Kemiran pitkän aikavälin verostrategisena tavoitteena on olla vastuullinen kansalainen kaikissa maissa, joissa konsernilla on liiketoimintaa. Kemiran verokulttuurin perustana ovat konsernin arvot, hyvät liiketapaperiaatteet ja verotusta koskevat politiikat. Kemiran verotuksellisina tavoitteina on edistää konsernin strategista kehitystä ja kasvua huomioiden verolainsäädännöt, niiden tulkinnat ja niiden luomat epävarmuustekijät. Verostrategisia linjauksia sovelletaan Kemira Oyj:ssä ja kaikissa tytäryhtiöissä, joista Kemira omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia.

Kemiran verostrategisen lähestymistavan tavoitteena on säilyttää vero-optimoinnin ja veroriskien hallinnan välinen tasapaino sekä toimia vastuullisena veronmaksajana. Kemira noudattaa tiukasti paikallisia verotuskäytäntöjä ja verolainsäädäntöjä kaikkialla, missä sillä on verorekisteröinti. Verotuksen hallinnan keskeisenä tavoitteena on kommunikoida yleiset verotukseen liittyvät periaatteet Kemirassa, jotta käytännöt ja menettelytavat verosuunnittelun, siirtohinnoittelun, veroilmoitusten ja veroraportoinnin sekä näihin liittyvien dokumentointivaatimusten osalta voidaan vakiinnuttaa mahdollisimman optimaalisen verotuksen saavuttamiseksi konsernissa.

Kemira ei toimi verotuksellisista syistä OECD:n määritelmän mukaisissa veroparatiiseissa. Kemiralla on veroparatiiseissa vain sellaisia toimintoja, joita vaaditaan liiketoiminnallisista syistä, kuten raaka-aineiden hankintakanavien ja tärkeiden asiakkaiden toimipaikkojen vuoksi.

Kemira soveltaa siirtohinnoittelussa markkinaehto-periaatetta OECD:n suositusten mukaisesti kaikissa konsernin sisäisissä liiketoimissa tuotteiden, palveluiden, IPR:n ja rahoituksen osalta. Siirtohinnat määritellään markkinaehtoisten siirtohinnoittelumenettelyjen mukaisesti ottaen huomioon konserniyhtiöiden toiminnot, riskit ja tuotantovälineiden ja muiden erien omistukset.


VEROT ALUEITTAIN
%
Pohjois-Amerikka 51
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 46
Etelä-Amerikka 2
Aasian ja Tyynenmeren alue 1