Yritysvastuu strategisena mahdollisuutena

Yritysvastuu on Kemiralle kaksitahoinen asia. Omia liiketoimintoja harjoitetaan vastuullisesti, minkä lisäksi asiakkaille luodaan arvoa veden laadun ja määrän hallintaratkaisujen kautta. Näin asiakkaat voivat optimoida veden, energian ja muiden resurssien käyttöään.

Kemira näkee maailmanlaajuiset kehityssuuntaukset, kuten kasvavan huolen ympäristöstä, vedenpuutteen sekä energian, metallien ja mineraalien lisääntyvän käytön ja kasvavan kysynnän, liiketoimintansa tärkeimpinä vaikuttajina. Tämä näkemys tulee hyvin esille yhtiön strategiassa ja toiminnan keskittymisessä veden laadun ja määrän hallintaan.

Nämä maailmanlaajuiset kehityssuuntaukset määrittävät Kemiran toimintakentän ja edellyttävät innovatiivisia tapoja hallita veden laatua ja määrää. Kemiran kilpailuetuna on sen laaja sovellusosaaminen runsaasti vettä kuluttavista teollisuusprosesseista sekä runsas valikoima tuotteita, jotka parantavat asiakkaiden prosesseja joko puhdistamalla vettä tai parantamalla vesi-, raaka-aine- tai energiatehokkuutta.


Keskittyminen yritysvastuuohjelman kehittämiseen

Kemiran yritysvastuuohjelman kehittäminen alkoi vuonna 2011 toteutetulla olennaisuusanalyysillä, joka toimi perustana johtoryhmän vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä hyväksymien yritysvastuutavoitteiden määrittämiselle.

Tavoitteet, suorituskykyindikaattorit ja tilanne vuoden 2012 lopussa esitellään yksityiskohtaisemmin sivulla Yritysvastuutavoitteet.