Toimitusjohtajan katsaus

Olet toiminut Kemiran toimitusjohtajana huhtikuusta 2012 lähtien. Kuinka kuvailisit yhtiön vuotta?

Vuosi 2012 oli Kemiralle muutosten vuosi. Aloitettuani Kemiran toimitusjohtajana pääprioriteettejani yhtiön kehittämisessä ovat olleet kannattavuuden parantaminen, kasvun kiihdyttäminen Aasiassa ja Etelä-Amerikassa – unohtamatta kuitenkaan liiketoimintamahdollisuuksia kehittyneillä markkinoilla – sekä strategian terävöittäminen. Vuonna 2012 käynnistimme projekteja kaikilla näillä kolmella alueella.

Toisen vuosineljänneksen tulokset osoittivat toimenpiteiden tarpeellisuuden Kemiran kannattavuuden ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. 26.7.2012 julkaisimme Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman yrityksen tehokkuuden parantamiseksi ja organisaatiorakenteen yksinkertaistamiseksi. Fit for Growth -ohjelman myötä tavoitteenamme on vähentää liiketoimintamme vuosittaisia kustannuksia 60 miljoonalla eurolla vuoteen 2014 mennessä. Uudelleenjärjestely vaati resurssiemme uudelleen organisointia ja valitettavasti myös henkilöstövähennyksiä. Toimitusjohtajan näkökulmasta työvoiman vähentäminen on aina vaikea päätös. Tästä huolimatta Fit for Growth on tärkeä tekijä Kemiran kasvulle, joka mahdollistaa menestymisen myös tulevaisuudessa.

Kemiran uusi alueellisiin liiketoimintayksiköihin perustuva organisaatiomalli otettiin käyttöön 1.10.2012, ja se mahdollistaa toimimisen lähempänä asiakkaitamme. Liiketoimintavastuu on nyt jaettu eri maantieteellisille alueille, joiden sisällä olemme selkeyttäneet työntekijöiden tehtäviä ja vastuita varmistaaksemme, että jokainen heistä ymmärtää oman roolinsa yrityksen menestyksen rakentamisessa. Perusteena organisaatiomuutokselle oli yhtiön proaktiivisuuden ja toimintakyvyn parantaminen muuttamalla organisaatiota vähemmän keskusjohtoiseksi, jotta liiketoimintapäätökset voidaan tehdä lähempänä asiakasta.

Vuonna 2012 aloimme myös terävöittää strategiaamme, jossa on entistä tärkeämpää veden laadun ja määrän hallinta. Roolimme on auttaa yrityksiä ja kuntia joko vähentämään vedenkulutustaan tai parantamaan energia- ja raaka-ainetehokkuuttaan runsaasti vettä kuluttavissa prosesseissa.

Millaisena näet Kemiran markkinoiden ja aseman kehityksen vuoden aikana?

Yleinen markkinatilanne vuonna 2012 oli haastava johtuen pääasiassa Euroopan talouskriisistä. Markkinat olivat maailmanlaajuisesti jossain määrin seisahtuneet; jopa Aasiassa kysyntä hidastui kesällä joksikin aikaa.

Taloustilanteen takia vedenkäsittelykemikaalien kysyntä väheni Etelä- ja Itä-Euroopassa sekä osassa Yhdysvaltoja vuoden 2011 lopussa ja alkuvuonna 2012. Kysyntä on nyt elpynyt lukuun ottamatta Etelä-Eurooppaa, jossa kysyntä on vakiintunut matalammalle tasolle.

Mitä tulee kilpailuympäristöön, vuonna 2012 tapahtui lukuisia merkittäviä yritysostoja. Vuoden aikana useat yritykset alkoivat siirtyä yhä voimakkaammin veden laadun ja määrän hallintaan keskittyvään liiketoimintaan. Runsaasti vettä käyttävät teollisuudenalat nähdään mielenkiintoisina markkinoina myös pitkällä tähtäimellä. Erityisesti öljy- ja kaivostoimintaa pidetään tärkeinä, sillä alalla on odotettavissa pitkän aikavälin kasvua – luonnonvarat pitäisi saada käyttöön mahdollisimman vähällä ympäristökuormituksella ja energiakustannuksilla.

Kemira paransi markkina-asemaansa Aasiassa erityisesti paperiteollisuudessa, joka on Kemiran suurin segmentti. Toimiala koki selkeän nousun vuonna 2012. Sellumarkkinoiden kasvu on siirtymässä Etelä-Amerikkaan ja pakkaus- ja pehmopaperimarkkinat yhä selvemmin Aasiaan. Käynnissä oleva investointimme Nanjingissa, Kiinassa hyötyy paperiteollisuuden kasvusta Aasiassa.

Emme odota suuria muutoksia markkinakehitykseen vuonna 2013 epävarmuuksien jatkuessa. Odotamme kuitenkin maailmantalouden kasvavan kolmella prosentilla, minkä pitäisi tarjota Kemiralle riittävät kasvumahdollisuudet.

Kuinka kuvailisit vuotta T&K-näkökulmasta?

T&K on kriittinen tekijä orgaanisen kasvun ja kilpailussa erottautumisen kannalta. Kemiran T&K-toiminnon tavoitteena on kehittää tuotteita ja ratkaisuja, jotka edesauttavat asiakkaidemme menestymistä ja vastuullisuutta. Vuonna 2012 saimme jalansijaa esimerkiksi Oil & Mining -segmentissä, joka on kasvava teollisuudenala Yhdysvalloissa, kehittämällä saostumanestoaineita liuskekaasun saatavuuden parantamiseksi. Olemme ottaneet edistysaskelia myös paperiteollisuudessa esittelemällä markkinoille uusia, paperintuotannon taloudellisuutta parantavia tuotteita.

Mikä on vastuullisuuden rooli Kemirassa?

Vastuullisuus on yhä tärkeämpää kansainvälisille yrityksille: ympäristövaatimusten laiminlyönti ja selkeiden vastuullisuustavoitteiden puuttuminen ei ole enää hyväksyttävää nykyisten corporate governance -standardien alla. Me Kemiralla pyrimme nollatasoon tapaturmien osalta ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Lisäksi olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti resurssi- ja energiatehokkuuttamme. Kemiran omien vastuullisuustavoitteiden lisäksi autamme veden laadun ja määrän hallintaan liittyvän fokuksemme kautta myös asiakkaitamme olemaan vastuullisempia. Tuotantoprosessien energiatehokkuuden parantaminen, vedenkulutuksen vähentäminen tai kierrätysveden käytön lisääminen teollisuusprosesseissa sekä veden puhdistaminen käytön jälkeen ovat kaikki keinoja tämän arvokkaan luonnonvaran suojelemiseksi.

Mitä Kemiralta voidaan odottaa vuonna 2013 ja sen jälkeen?

2013 on toteutuksen vuosi. Jatkamme Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman toimeenpanoa, mutta alamme myös keskittyä kasvuun esittelemällä ja ottamalla käyttöön uuden terävöitetyn strategiamme. Kemira aikoo jatkossakin keskittyä kannattavuutensa parantamiseen ja vahvan kassavirran luomiseen. Yhtiö aikoo myös turvata tulevaisuuden kasvua lisäinvestoinneilla.

Kasvun pohjana ovat veden laadun ja määrän hallintaan liittyvät kasvavat kemikaalimarkkinat, sekä Kemiran vahva tietotaito tällä alueella. Kasvava vesipula, kiristyneet lainsäädännölliset vaatimukset sekä asiakkaiden tarpeet toimintojen tehokkuuden parantamiseksi luovat Kemiralle mahdollisuuden kehittää veteen liittyviä sovelluksia sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat keskeinen osa Kemiran strategiaa. Kemiran tutkimus- ja kehitystoimenpiteiden painopisteenä on uusien, innovatiivisten teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen Kemiran asiakkaille kaikilla tärkeillä markkinoilla.

Haluamme vahvistaa entisestään asemaamme paperiteollisuudessa, mukaan lukien pakkaus- ja pehmopaperimarkkinat. Suunnitelmana on jatkaa vahvoja suorituksia kehittyneillä markkinoilla, aloittaa kasvu Kiinassa sekä kehittää edelleen selluliiketoimintaamme Etelä-Amerikassa. Oil & Mining -segmentissä jatkamme uusien liiketoimintojen tavoittelua kehittyneillä markkinoilla sekä vahvistamme asemaamme kaivosteollisuudessa Afrikassa. Haluamme tehdä vuodesta 2013 kasvun vuoden.

Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia työntekijöitämme uutterasta työstä muutoksen aikaansaamiseksi. Tätä panosta tulemme tarvitsemaan myös vuonna 2013, jotta onnistumme muutoksen toimeenpanossa. Lisäksi haluan kiittää muita sidosryhmiämme luottamuksesta ja sitoutumisesta Kemiraan.