Toimitusketjun hallinta

Kemiran toimitusketjun yritysvastuuseen liittyvät tärkeimmät saavutukset vuonna 2012 olivat uudet liiketapaperiaatteet liikekumppaneille sekä aktiivisemman toimittajien suorituskyvyn hallintaohjelman kehittäminen. Molemmat on tarkoitus saada aktiiviseen käyttöön vuoden 2013 loppuun mennessä.

Kemiran toimittajasuhteiden hallinta pitää sisällään suorituskyvyn mittaamisen ja kehittämisen, riskienhallinnan sekä vähimmäisvaatimusten asettamisen kaikille liikekumppaneille.

Uudet liiketapaperiaatteet liikekumppaneille

Kemira on sitoutunut eettiseen ja vastuulliseen liiketoimintaan liiketapaperiaatteidensa vaatimusten mukaisesti. Kemira odottaa liikekumppaneidensa noudattavan samoja standardeja. Tämän varmistamiseksi Kemira laati vuonna 2012 liiketapaperiaatteet liikekumppaneille.

Kemira toimii vain luotettavien liikekumppaneiden kanssa, jotka ottavat ympäristön ja ihmiset huomioon. Kemira odottaa liikekumppaneidensa:

Edellä mainitut vaatimukset sisällytetään kaikkiin uusiin sopimuksiin, jotka Kemira allekirjoittaa liikekumppaneidensa kanssa lokakuusta 2012 alkaen.

Liiketapaperiaatteiden esitteleminen liikekumppaneille

Toimitusketjun hallinta (SCM) vastaa liikekumppaneiden liiketapaperiaatteiden käyttöönotosta. Toimittajien kanssa yhteyksissä olevat neuvottelevat hankintapäälliköt ovat käyneet liiketapaperiaatekoulutuksen, ja heidän vastuullaan on keskustella näistä periaatteista järjestelmällisesti liikekumppaneiden kanssa.

Kemiran uusi sopimustietokanta seuraa liiketapaperiaatteiden hyväksyntää ja valvoo, ovatko liikekumppanit hyväksyneet tarvittavat periaatteet. Mahdollisten väärinkäytösten tai alhaisen suorituskyvyn kohdalla Kemira on valmis tekemään yhteistyötä liikekumppaneiden kanssa ja auttamaan heitä parantamaan toimintaansa riippuen siitä, mihin osa-alueeseen liittyvästä ja kuinka vakavasta tilanteesta on kyse.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Kaikki tärkeimmät toimittajat, joiden osuus Kemiran vuosihankinnoista on yli 40 prosenttia, ovat allekirjoittaneet sopimuksen ihmisoikeusarvioinnista. Sopimus velvoittaa toimittajat työvoiman oikeudenmukaiseen ja tasavertaiseen kohteluun sekä vaatii kiinnittämään erityistä huomiota siihen, ettei missään toiminnoissa käytetä lapsityövoimaa.

Uusien toimittajien vähimmäisvaatimustenmukaisuus tutkitaan. Tarkastuksessa varmistetaan, että toimittajat noudattavat sovellettavaa lainsäädäntöä, Kemiran liiketapaperiaatteita sekä Kemiran liiketapaperiaatteita liikekumppaneille. Lisäksi arvioidaan riskit. 

Vuonna 2012 ei ollut yhtään tapausta, jossa merkittävän toimittajan tai liikekumppanin sopimus olisi hylätty tai olisi ryhdytty muihin toimenpiteisiin ihmisoikeuksiin liittyvistä syistä.

Toimittajien suorituskyvyn hallinta

Kemiran tavoitteena on ottaa vuoden 2013 loppuun mennessä käyttöön aktiivinen toimittajien suorituskyvyn hallintaohjelma osana toimittajasuhteiden järjestelmällisemmän hallinnan kehittämistä. Tämä yhdessä uusien liikekumppaneille laadittujen liiketapaperiaatteiden kanssa on yksi vuonna 2012 asetetuista konsernitason yritysvastuutavoitteista.

Toimittajien suorituskyvyn hallintatavoitteen saavuttamiseksi Kemira on ottanut käyttöön säännölliset keskustelut hankintapäälliköiden ja toimittajien välillä. Keskustelujen aikana käsitellään muun muassa toimittajien suorituskykyä valvontatietojen ja toimittajavertailun perusteella sekä mahdollisia parannuskohtia. Käsitellyt asiat sekä sovitut ja toteutetut toimet löytyvät tietokannasta, mikä edistää Kemiran toimittajasuhteiden järjestelmällistä kehittämistä.