case

Puhtaamman ja tehokkaamman biokaasutuotannon ratkaisut

Biokaasu on moniulotteinen uusiutuva energianlähde

Kiinnostus biokaasua kohtaan lisääntyy jatkuvasti, ja myös sen tuotanto EU:ssa kasvaa. Biokaasun edut ovat vakuuttavia. Se on uusiutuva energianlähde, jota syntyy jätteenkäsittelyssä ja lisäksi se luo työllisyyttä uusien biokaasutehtaiden muodossa. Nykyään biokaasutuotannossa voidaan hyödyntää entistä enemmän uudenlaisia orgaanisia jätteitä, kuten teurastamojätettä, lannoitetta ja kompostoitavaa kotitalousjätettä.

Kemira on tehnyt yhteistyötä monien kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen sekä tutkimuslaitosten kanssa, ja kerännyt suuren määrän tietoa biokaasutuotantoprosessin parantamiseksi. Kemiran biokaasuohjelman tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja vähentää prosessin ympäristövaikutuksia.

Tuotannon kasvattaminen kestävästi

Kemiran biokaasun mädätystuote BDP on vastaus biokaasutuotannon kasvutarpeisiin. Mikrobien toimintaa tehostamalla orgaanisen lähtöaineen kuormitusta voidaan kasvattaa. Tämän tuloksena syntyy enemmän ja puhtaampaa biokaasua.

Uusiutuvan kaasun lisäksi biokaasuprosessissa syntyy ravinnerikasta lietettä, jota kutsutaan mädätysjäännökseksi. Baltic Sea Action Groupille antamassaan sitoumuksessa Kemira on lupautunut palauttamaan jätevesilietteen ravinteet luonnon kiertokulkuun sekä kehittämään turvallisia ratkaisuja ravinteiden kierrättämiseksi viljanviljelyyn ilman rehevöittävää vaikutusta.

 


Ratkaisuja mädätysjäännöksen kuivatukseen ja jätevedenkäsittelyyn

Biokaasuprosessissa mädätysjäännöksen käsittely voi aiheuttaa päänsärkyä kunnallisissa vedenkäsittelylaitoksissa. Koska mädätysjäännös sisältää hyödyllisiä ravinteita ja muuta orgaanista ainetta, voidaan sitä käyttää biolannoitteena. Kiintoaineen ja nesteen erotus, joka on tärkeä osa Kemiran osaamista, mahdollistaa ravinteiden talteenoton ja kierrättämisen biolannoitteeksi.

Prosessin sivutuotteena syntyvä jätevesi on yleensä huonolaatuista, mikä kasvattaa kunnallisten jätevedenkäsittelylaitosten kuormitusta ravinteiden ja orgaanisen aineen osalta. Kemira on kehittänyt erilaisia tekniikoita jätevedestä erotettujen kiintoaineiden vähentämiseksi sekä veden viemäröimiseksi siten, ettei ravinteita vapaudu vesistöihin.