Vastuullinen ja säännöstenmukainen liiketoiminta

Kemiran liiketapaperiaatteet muodostavat Kemiran liiketoimintatavan perustan: eettisyys sekä sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen koko organisaatiossa.

Kemiran liiketapaperiaatteet päivitettiin joulukuussa 2012 OECD:n monikansallisille yrityksille laatimien toimintaohjeiden muututtua vuonna 2011. Periaatteiden uudistuksessa huomio kohdistettiin sellaisiin Kemiralle tärkeisiin asioihin, jotka oli tunnistettu aiempien, vuonna 2005 hyväksyttyjen liiketapaperiaatteiden käyttöönoton jälkeen.

Liiketapaperiaatteiden tärkeimmät muutokset ovat:

Sen lisäksi, että Kemira itse harjoittaa liiketoimintaansa vastuullisesti, se odottaa toimittajiensa ja muiden liikekumppaneidensa noudattavan samoja korkeita toimintastandardeja. Kemira on siksi ottanut käyttöön uudet liiketapaperiaatteet liikekumppaneille, jotka on esitelty luvussa Toimitusketjun hallinta.  

Liiketapaperiaatteiden tiedottaminen työntekijöille

Jokainen työntekijä on velvollinen noudattamaan liiketapaperiaatteita. Jokainen liiketoimintayksikkö sekä johto kaikilla tasoilla vastaavat periaatteiden tiedottamisesta ja niiden noudattamisen valvomisesta omien alaistensa keskuudessa. Uudet työntekijät tutustuvat liiketapaperiaatteisiin olennaisena osana Kemiran perehdyttämisprosessia.

Liiketapaperiaatekoulutuksen tarjoaminen kaikille työntekijöille on yksi Kemiran yritysvastuutavoitteista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että kaikki työntekijät ovat ymmärtäneet liiketapaperiaatteet, Kemira järjestää koulutusta vuonna 2013 verkkokoulutusohjelman muodossa. Koulutuksen kattavuutta valvotaan maailmanlaajuisesti.

Ulkoinen kumppani lisää avointa keskustelua ja avoimuutta

1.4.2013 alkaen liiketapaperiaatteiden rikkomuksista voi ilmoittaa riippumattomalle ulkoiselle kumppanille. Tämä päätös tehtiin ilmoituskynnyksen alentamiseksi organisaatiossa ja prosessin toimivuuden parantamiseksi Kemiran eri toimipaikkojen erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Ulkoinen palveluntarjoaja raportoi Kemiran lakiasiainosastolle.

Lisäksi työntekijöitä rohkaistaan keskustelemaan liiketapaperiaatteisiin liittyvistä asioista linjaesimiehensä kanssa. He voivat myös ottaa yhteyttä ulkoiseen palveluntarjoajaan tai Kemiran lakiasiainosastoon, jos heillä on kysyttävää paikallisten määräysten noudattamisesta tai mahdollisista ristiriidoista Kemiran periaatteiden ja olemassa tai valmisteilla olevan lainsäädännön välillä.