Kilpailulainsäädännön ja lahjonnan vastaisten periaatteiden noudattaminen

Kemira on sitoutunut noudattamaan kilpailulainsäädäntöä konsernin kaikilla tasoilla eikä hyväksy minkäänlaisia kilpailulakien rikkomuksia. Liiketapaperiaatteet sisältävät myös lahjontaa koskevat kiellot. Kemira ei hyväksy minkäänlaista korruptiota eikä osallistu lahjontaan. Kemira ja sen työntekijät eivät koskaan saa tarjota, pyytää tai ottaa vastaan lahjuksia missään muodossa. Kemiralla on 1.1.2013 otettu käyttöön uusi konserninlaajuinen lahjonnanvastainen toimintaohje, joka määrittelee millaisia liikelahjoja tai vieraanvaraisuutta Kemiran työntekijät voivat tarjota tai ottaa vastaan, sekä auttaa varmistamaan että Kemira ja sen työntekijät noudattavat Kemiran liiketapaperiaatteita sekä lahjontaa ja korruptiota koskevia lakeja.

Liiketapaperiaatteissa myös kielletään kaikenlainen taloudellinen tuki poliitikoille, poliittisille puolueille tai poliittisille järjestöille. Kemira osallistuu lainsäädännön kehittämiseen olemalla mukana tärkeimmissä kauppa- ja elinkeinoelämän järjestöissä.

Kemiraa vastaan ei vuonna 2012 ollut käynnissä oikeustoimia tai annettu tuomioita kilpailua rajoittavaa toimintaa, kartelleja tai monopoleja koskevien kansallisten tai kansainvälisten lakien nojalla. Kemira on kuitenkin vastaajana tietyissä oikeudenkäynneissä, joissa haetaan vahingonkorvauksia kilpailulainsäädännön rikkomuksista. Nämä oikeudenkäynnit on kuvailtu Kemiran tilinpäätöksessä otsikon Oikeudenkäynnit alla. 


Kilpailuoikeuskoulutus

Kemiran hallitus on hyväksynyt Kemiran maailmanlaajuisesti sovellettavan kilpailuoikeuspolitiikan, josta järjestetään kattavaa, jatkuvaa ja säännöllistä koulutusta yhtiön ylimmälle johdolle ja myynnin, markkinoinnin, hankinnan ja vastaavien toimintojen avaintyöntekijöille. Vuonna 2012 koulutettiin 751 henkilöä (2011: 895). Koulutukseen osallistujien määrän vaihtelu johtuu koulutusjaksosta, joka on hieman kalenterivuotta pidempi.

Sisäisen tarkastuksen kysely

Sisäisen tarkastuksen suunnitelma luodaan Kemiralla vuosittain. Suunnitelma perustuu relevantteihin kriteereihin, ja sen hyväksyy hallituksen tarkastusvaliokunta. Sisäiset tarkastukset toteutetaan Kemira-konsernissa hyväksytyn tarkastussuunnitelman mukaisesti.

Kemiran konserniyhtiöiden ja yksiköiden sisäisten tarkastusjärjestelmien riittävyyttä ja liiketapaperiaatteisiin sitoutumista arvioidaan vuosittain globaalissa sisäisen tarkastuksen kyselyssä (Global Internal Control Survey). Kysely lähetetään Kemiran konserniyhtiöiden toimitusjohtajille ja talousjohtajille, ja vuodesta 2012 alkaen se on lähetetty myös muille johtajille. Vuonna 2012 sisäisen tarkastuksen kysely lähetettiin 193 työntekijälle (2011: 108).

Kemira-konsernin tarkastusten sekä konsernin sisäisen tarkastuksen toteuttaman kyselyn tulokset osoittavat, ettei Kemira-konsernissa ollut korruptiotapauksia vuonna 2012.