A

APAC
Maantieteellinen alue, jonka valtiot ovat lähellä läntistä Isoa Valtamerta. Alueen koko vaihtelee riippuen asiayhteydestä, mutta yleensä siihen lasketaan kuuluvaksi suurin osa Itä-Aasiaa, Kaakkois-Aasiaa ja Oseniaa.
Arvoketju
Arvoketjun avulla voidaan analysoida tiettyjä toimintoja, joiden kautta yritykset voivat luoda arvoa ja saavuttaa kilpailuetua.
Asetaatti
Etikkahapon suola tai esteri.
Avaintunnusluvut
Yrityksen määrittelemät luvut, jotka auttavat organisaatiota määrittelemään ja mittaamaan edistystä kohti organisaation tavoitteita.

B

BDP (Biogas Digestion Product)
Kemiran BDP-tekniikka perustuu raudan, suolahapon ja hivenaineiden yhteisvaikutukseen, joka lisää biokaasutuotantoa.
Biohajoava
Biohajoavaa materiaalia on sanan laajassa merkityksessä kaikki, joka hajoaa kohtuullisessa ajassa bakteerien entsyymitoiminnan tai hydrolyyttisen hajoamisen seurauksena.
Biosidi
Biosidit ovat tuotteita, joiden sisältämät aktiiviset aineet tappavat viruksia, bakteereja, levää, hometta tai hiivasieniä, tai rajoittavat niiden kasvua.
BSAG
Baltic Sea Action Group (suomeksi Elävä Itämeri säätiö). Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää luonnon ja ihmisten hyvinvointia, ja siten säilyttää ja edistää suomalaista kulttuuriperinnettä (http://fi.bsag.fi/)

D

Desinfiointi
Desinfiointi tarkoittaa käsittelyä, jossa tietyt tai kaikki sairauksia aiheuttavat organismit tuhotaan vedestä.

E

ECOX
Kemira ECOX on valkaisuaine.
EHSQ
Kemiran ympäristö- ja turvallisuusyksikkö, joka koordinoi myös yhteiskuntavastuuasioita.
EK
Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. http://www.ek.fi/ek/fi/index.php
EMEA
Lyhenne maantieteellisestä alueesta, joka käsittää Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan.
Emulsio
Aineyhdistelmä, jossa nesteeseen on sekoittunut toista nestettä pieninä pisaroina (esimerkiksi öljypisaroita vedessä tai vesipisaroita öljyssä).
Emulsionhajotusaine
Emulsionhajotusaineet ovat kemikaaleja, joilla erotetaan emulsion sisältämät aineet toisistaan (esimerkiksi vesi ja öljy). Niitä käytetään muun muassa jalostettaessa raakaöljyä, joka sisältää paljon suolavettä.
Epäorgaaninen saostusaine
Alumiini- tai rautapohjaisesta suolasta valmistettu vedenkäsittelykemikaali.
Epäsuora energiankulutus
Kaikki energiankulutus, joka syntyy ostettavien hyödykkeiden tuottamisesta, pakkaamisesta, kuljettamisesta ja myynnistä.
ERP
ERP-toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja, esimerkiksi tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa, laskutusta ja kirjanpitoa.
Euro-4
EU:n asettama päästörajoitus kaikille ajoneuvoille, joka otettiin käyttöön 2005.
Euro-5
EU:n asettama päästörajoitus kevyille matkustusajoneuvoille, joka otettiin käyttöön 2010.

F

Ferrikloridi
Ferrikloridia käytetään vedenpuhdistukseen (saostuskemikaalina) sekä piirilevyjen syövytykseen. Ferrikloridista käytetään myös nimeä rautakloridi.
Fit for Growth
Kemira aloitti kaikkia toimipisteitä koskevan Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman heinäkuussa 2012, ja sen implementointi organisaatiossa jatkuu. Ohjelman tavoitteena on parantaa kannattavuutta, sisäistä tehokkuutta ja lisätä kasvua kehittyvillä markkinoilla.
Flokkausaine
Vedenkäsittelyssä käytettävät flokkausaineet ovat yleensä sähköisesti varattuja polymeerejä, joilla on erittäin suuri molekyylipaino. Flokkauksessa käytettävä polymeeri sitoo saostetut hiukkaset toisiinsa, jolloin muodostuu vieläkin suurempia hiutaleita. Suuret hiutaleet poistetaan vedestä sopivalla prosessilla, kuten selkeytyksellä, flotaatiolla tai suodatuksella.
Formiaatti
Formiaatti on muurahaishapon ioni. Formiaatteja on esimerkiksi mahdollista käyttää suolojen sijasta maantien suolauksessa.
Funktionaalinen kemikaali
Kemikaali, jota lisätään paperiin tai selluun tiettyjen toiminnallisten ominaisuuksien saamiseksi (esimerkiksi haluttu lujuus).

G

Globaali megatrendi
Yhteiskuntien rakenteita syvällisesti muuttava kansainvälinen ilmiö. Se etenee suhteellisen autonomisesti ja sen perimmäisiä syitä on usein vaikea eritellä.
GRI
Kansainvälinen raportointihanke: (https://www.globalreporting.org/languages/Finnish/Pages/default.aspx)

H

Hankinnat
Tuotteiden tai palvelujen hankinta. On suositeltavaa, että tuotteet/palvelut ovat sopivia ja hinnaltaan mahdollisimman edullisia, jotta ne vastaavat parhaiten asiakkaiden odotuksia liittyen laatuun, määrään, aikaan ja paikkaan.
Hiilidioksidi (CO2)
Väritön ja terveydelle vaaraton kaasu, jota esiintyy ilmassa. Hiilidioksidia syntyy fossiilisten polttoaineiden ja hiilipitoisten aineiden palamisesta, käymisprosessista sekä eläinten ja ihmisten hengityksestä.
Hiilijalanjälki
Termillä hiilijalanjälki viitataan yleensä jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaan ilmastokuormaan eli siihen, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy.
Hiilivapaa energia
Energia, joka tuotetaan tai saadaan aikaan tuottamatta hiilidioksidipäästöjä.

I

ICCA
Kansainvälinen kemianteollisuuden yhdistysten neuvosto
IFRS
Kansainvälisen talousraportoinnin standardit
ISO 14000
Kansainvälinen standardisarja, joka on maailmanlaajuisesti käytössä ympäristöasioiden hallinnan perustana.
ISO 14067
Hiilijalanjälkeä määrittävä standardi.
ISO 19001
Kansainvälinen standardi koskien laadunhallintajärjestelmien vaatimuksia.
ISO OHSAS 18001
Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmien vaatimuksia koskeva standardi.

J

Jätevesi
Nesteenä käytettyä, käytöstä poistettavaa vettä. Jätevedeksi luetaan muukin neste, joka poistetaan käytöstä sekä niin ikään hautausmaalta, varastopaikalta tai muulta tällaiselta alueelta tuleva vesi jos siinä on haitallisessa määrin vieraita aineita.

K

Kasvihuonekaasu
Kasvihuonekaasu on kaasu, joka ilmakehässä ollessaan päästää lähes kaiken auringonsäteilyn lävitseen, mutta absorboi suuren osan Maan pinnalta lähtevästä lämpösäteilystä aiheuttaen kasvihuoneilmiön.
Kehittyneet markkinat
Markkinat, jotka ovat jo saavuttaneet taloudellisen tasapainon ja siten niillä ei ole erityisiä kasvunäkymiä.
Kehittyvät markkinat
Kehittyvät markkinat ovat rahoitusmarkkinoita maissa, jotka ovat matalan tai keskitulotason kansantalouksia ja joissa on pörssijärjestelmä. Kehittyviksi markkinoiksi luetaan yleensä Itä-Eurooppa, useat Aasian valtioista, Lähi-itä, Afrikka soveltuvin osin sekä Latinalainen Amerikka. Useissa kehittyvissä valtioissa yhdistyy voimakas talouskasvu väestönkasvuun, mikä kasvattaa kysyntää laajalla rintamalla ja vahvistaa myös ympäröivien maiden talouskasvua.
Kloori
Kloori on kemikaali, jota käytetään ensisijaisesti kolmella tavalla: sellaisenaan esimerkiksi vedenkäsittelyssä, klooripitoisten tuotteiden, kuten tiettyjen muovien, lääkkeiden ja torjunta-aineiden, raaka-aineena, ja apuaineena valmistettaessa tuotteita, jotka eivät sisällä klooria.
Klooridioksidi ( ClO2)
Klooridioksidi on yksi kloorin oksideista, se reagoi voimakkaasti ja sitä käytetään hapettimena esimerkiksi vedenkäsittelyssä ja valkaisussa.
KPMG Oy Ab
Maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita.
Käyttöomaisuusinvestointi
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin pitkäaikaisiin omaisuuseriin (liikearvoa, käyvän arvon oikaisuja ja omaisuuserien käytöstäpoistamisvelvoitteita lukuun ottamatta). Tunnetaan yleisesti termillä CAPEX.
Käänteisosmoosi
Käänteisosmoosi on prosessi, jossa paineen avulla pakotetaan liuotin (yleensä puhdas vesi) liikkumaan puoliläpäisevän kalvon läpi väkevämmästä liuoksesta laimeampaan päin, eli osmoosiin nähden väärään suuntaan.

L

Laskeutusallas
Vedenkäsittelyssä käytettävä allas, jonka tilavuus on miljoonia litroja. Laskeutusaltaalla poistetaan jätevedestä kiintoaineita, orgaanisia aineita, makuja, hajuja ja väriä.
Lietteen kuivatus
Lietteen kuivatus on lietteenkäsittelyn keskeinen vaihe. Lietteessä on yleensä yli 95 prosenttia vettä myös sakeuttamisen jälkeen, ja siksi liete kuivataan tilavuuden pienentämiseksi jatkokäsittelyä tai loppusijoittamista varten.
Lietteenkäsittely
Lietteenkäsittely kattaa useita erilaisia käsittelymenetelmiä, joilla poistetaan järjestelmästä ylimääräinen liete. Lietteen käsittelyvaiheita ovat muun muassa stabilointi, sakeuttaminen, vedenpoisto, kuivaus, kompostointi, mädätys, polttaminen tai loppusijoitus.
Liikevaihdon kasvu
Yrityksen varsinaiseen toimintaan liittyvän myynnin kasvua edellisen tilikauden aikana.
Liikevoitto
Tulos ennen korkoja ja veroja.
Linjajohto
Linjajohto vastaa sellaisten tehtävien johtamisesta, joilla on suora vaikutus tuotteiden tai palveluiden tuottamiseen.
Liukuva keskiarvo
Liukuvien keskiarvojen käyttö on yksi suosituimmista tavoista tarkastella osakemarkkinoiden kehitystä tai pyrkiä ennakoimaan tulevia muutoksia.
LQRA
Yksi maailman johtavista itsenäisen vakuutuksen palveluntarjoajista. Palveluihin kuuluvat mm. laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvakuutukset.

M

M&I
Kemiran Municipal & Industrial –segmentti tarjoaa vesikemikaaleja ja sovelluksia sekä juoma-, jäte- että teollisuusvesien puhdistukseen ja lietteenkäsittelyyn.
Membraani
Membraanit ovat pääasiassa polymeeripohjaisia kalvoja, joilla on monenlaisia pintarakenteita ja joiden suodatuskyky vaihtelee niiden koon mukaan.
MRO
Lyhenne sanoista “Maintenance, repair, and operations”. Viittaa toimintaan, joka koostuu esineiden tai järjestelmien huollosta, korjauksesta ja ylläpidosta.
Mukautumattomuustekijä
Poikkeama määrittelystä, standardista tai odotuksista. Mukautumattomuustekijät voivat olla joko kriittisiä, suuria tai pieniä.

N

Nettotulos
Yrityksen tulos verojen jälkeen, ennen tilinpäätössiirtoja.
NPD-prosessi
NPD eli New Product Development, uusien tuotteiden kehittämisprosessi

O

O&M
Kemiran Oil & Mining -segmentti tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja kaivannaisteollisuuden globaalisti kasvavaan vedentarpeeseen.
OECD
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö, perustettiin vuonna 1961 harmonisoimaan ja kehittämään jäsenmaidensa talouskasvua ja vapaakauppaa sekä lisäämään yhteiskunnallista hyvinvointia.
Olennaisuusanalyysi
Analyysi tutkimuksesta, joka koostuu sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien mielipiteistä koskien yrityksen tärkeimpiä yritysvastuun näkökulmia.
Olennaisuusmatriisi
Matriisi, jonka avulla yritys voi päättää ne yritysvastuun aloitteet, joihin heidän tulisi ensisijaisesti keskittyä.
Omavaraisuusaste
Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluvun arvo kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla.
Orgaaninen happo
Luonnollinen yhdistelmä, joka sisältää happopitoisia elementtejä.
Orgaaninen kasvu
Luonnollinen talouskasvu, joka voi johtua esimerkiksi uudesta asiakaskunnasta, myynnistä tai tehostuneesta tuotantotavasta.
Orgaaninen polymeeri
Orgaaniset polymeerit voivat olla vesiliukoisia tai veteen liukenemattomia. Esimerkiksi muovit ovat veteen liukenemattomia polymeerejä. Vesiliukoisilla polymeereillä voi olla positiivinen tai negatiivinen sähkövaraus tai ne voivat olla varaamattomia.
Osinko
Osinko on yrityksen omistajilleen jakama voitto-osuus.

P

Paper
Kemiran Paper-segmentti tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan massa- ja paperiteollisuudelle.
Paperikoneen märkäpää
Paperikoneen märkäpää tarkoittaa paperikoneen alkuosaa kuivatusosaan saakka. Märkäpäässä massaan lisätään täyte- ja lisäaineita paperilta edellytettävien ominaisuuksien saavuttamiseksi.
PDD
Lyhenne sanoista ”Performance and Development Discussion”. Kehityskeskustelu esimiehen ja työntekijän välillä, jolla mitataan työntekijän kehitystä ja suoritusta.
Polymeeri
Polymeeri muodostuu, kun tietyt yksittäiset molekyylit (monomeerit) kiinnittyvät toisiinsa ketjumaisesti. Polymeerillä on suuri molekyylipaino ja sen rakenne toistuu molekyyliketjun koko pituudella.
Prosessikemikaali
Prosessikemikaaleilla tehostetaan tuotantoprosesseja, mutta niillä ei ole suoraa vaikutusta valmistettavan tuotteen ominaisuuksiin.
Pääoman palautus
Pääoman takaisinmaksu, kuten lainanlyhennys. Esitetään mm. yrityksen rahoituslaskelmassa.
Pääomasijoitus
Pääomasijoittaminen on sijoitusten tekemistä sellaisiin julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoitus tehdään yleensä osakeomistusta vastaan.
Päästöjen valvonta
Työkalu, jolla valvotaan teollisessa ympäristössä sijaitsevan ilmakanavan päästökaasuja (happi, hiilimonoksidi ja –dioksidi), jotta saadaan tietoa polttohallintaa varten.

R

Rahavirta
Kaikki raha, joka virtaa kassaan ja kassasta.
REACH
EU:n kemikaalipolitiikkaan perustuva REACH-järjestelmä koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyä (Registration, Evaluation and Assessment of Chemicals).
Reologia
Aineen juoksevuusominaisuuksien tutkiminen.
Responsible Care -ohjelma
”Vastuu huomisesta” on alan maailmanlaajuinen vapaaehtoinen aloite, jossa mukana olevat yritykset tekevät jatkuvaa yhteistyötä terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvän toimintansa parantamiseksi.
ROCE
Yrityksen sidotun pääoman tuottoprosentti.

S

Saostumienestoaine
Kemikaali, joka vähentää saostumien muodostumista.
Saostusaine
Saostus on vedenkäsittelyn ensimmäinen vaihe, jossa epäpuhtaudet kootaan suuremmiksi hiutaleiksi saostusaineen avulla. Saostusaine on vedenkäsittelykemikaali, joka perustuu alumiinin tai raudan suoloihin.
SFS
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on suomalainen standardisoinnin keskusjärjestö.
Sidosryhmä
Yrityksen sidosryhmiä ovat kaikki tahot, joiden kanssa yritys on tekemisissä ja joihin sen toiminta vaikuttaa.
Sijoitustuotto
Sijoitustuotto on tuottoindeksi, joka kuvaa pääomalle saatua vuotuista tuottoa prosentteina.
Sisäinen tarkastus
Organisaation johtamisen tukitoiminto, jonka perustehtäviin kuuluu tarkastaa sisäistä valvontaa, riskienhallintaa ja hyvän hallintotavan noudattamista.
Sivutuote
Valmistusprosessissa tai kemiallisessa reaktiossa syntyvä toissijainen tuote, joka ei ole valmistettava päätuote. Sivutuote voi olla hyödyllinen ja myyntikelpoinen tai se voidaan luokitella jätteeksi.
Suljettu vesikierto
Teollinen laitos käsittelee kaiken tuottamansa jäteveden itse, eikä laske kunnalliseen viemäriverkkoon tippaakaan.
Suolanpoisto
Prosessi, jossa ylimääräinen suola ja mineraalit poistetaan merivedestä, jotta voidaan tuottaa vettä juoma- ja teollisuuden tarkoitukseen.

T

T&K
Kemiran tutkimus ja kehitys tukee yhtiön tavoitetta kasvaa kannattavasti. T&K on integroitu saumattomasti mukaan kaikkiin yhtiön prosesseihin.
Tase
Tase mittaa yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä ajankohtana.
Teollisuusyhdistykset
Samoilla markkinoilla tai sektoreilla toimivien yritysten muodostamat yhdistykset.
TUKES
Tukes toimii Suomessa teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden valvojana, kehittäjänä ja asiantuntijana (www.tukes.fi).
Tuotevastuu
Tuotevastuu on tuottajan vastuuta tuotteista, jotka ovat vaarallisia tai aiheuttavat vahinkoa.

V

Valkaisukemikaali
Kemikaali, joka valkaisee ja poistaa värejä esimerkiksi kuiduista yleensä hapetuksen tai pelkistyksen avulla.
Varainsiirtovero
Varainsiirtovero on vero, jonka ostaja maksaa osakkeen, muun arvopaperin tai kiinteistön luovutuksesta.
Veden laadun hallinta
Asiakkaan prosessin optimointi haluttujen tehokkuusvaatimusten täyttämiseksi.
Veden laadun ja määrän hallinta
Veden käytön vähentäminen sekä kierrätyksen ja uudelleenkäytön lisääminen prosessien tehostamiseksi ja jätteen vähentämiseksi.
Velkaantumisaste
Tunnusluku, joka antaa kuvan yrityksen velkaantumisasteesta.
Vesijalanjälki
Vesijalanjälki tarkoittaa kuluttajan tai tuottajan suoraa ja epäsuoraa vedenkulutusta. Se kertoo, kuinka paljon yrityksen tuottamien tai henkilön tai yhteisön kuluttamien tavaroiden tai palvelujen tuottamiseen on käytetty makeaa vettä.
Vesitehokkuus
Mittari, jolla mitataan hankitun veden määrää suhteessa käytetyn tai kuljetetun veden määrään.
Vetyperoksidi (H2O2)
Vetyperoksidi toimii voimakkaana hapettimena. Sitä käytetään valkaisu-, desinfiointi- ja hapetusaineena.
Voices@kemira
Vuosittain tehtävä henkilöstötutkimus, jonka tekemisestä vastaa Kemiran HR.
Väriaine
Väriaineet voivat olla joko luonnosta saatuja tai synteettisiä (jäljitelmiä, keinotekoisesti tehty).

X

xxxxxxx
xx
xxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx

Y

Yhteisyrityssopimus
Liikesopimus, jonka osapuolet sopivat rajatussa ajassa kehittävänsä uuden, itsenäisen kokonaisuuden ja varat lahjoittamalla osakepääomaa.
Ympäristövaikutusten arviointi
Arvio mahdollisista myönteisistä tai kielteisistä vaikutuksista, joita projektilla voi olla ympäristöön. Arvio koostuu niin ympäristöllisistä, sosiaalisista kuin taloudellisista tekijöistä.
Yritysturvallisuus
Turvallisuuteen liittyvien asioiden kokonaishallinta.
Yritysvastuu
Yritysvastuu tarkoittaa oman toiminnan edelleen kehittämistä, ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten minimoimista ja yrityksen asiakkaiden auttamista resurssitehokkuuden parantamiseksi.
Yritysvastuullinen kemia
Yritysvastuullinen kemia viittaa niihin taloudellisesti mahdollisiin tuote/palveluratkaisuihin, joiden valmistuksessa otetaan huomioon myös parhaat mahdolliset teknologiat, sekä ihmisten terveys ja turvallisuus.

Ö

Öljyhiekka
Nimitys bitumille, joka on sitoutunut hiekanjyviin. Maailmanlaajuisesti öljyhiekassa olevan öljyn määrä on samaa suuruusluokkaa, kuin tavanomaisen maaöljyn määrä.
Öljylähteen stimulointi
Öljylähteen stimulointi on yhteinen nimi toimenpiteille, joilla parannetaan öljylähteen tuottavuutta. Päämenetelmiä ovat öljyesiintymän happokäsittely ja kiviaineksen hydraulinen murtaminen.
Öljynpoisto
Prosessi, jossa öljy poistetaan materiaalista tai sen pinnalta (esimerkiksi vedestä).