Emoyhtiön liitetiedot

(e)

6. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
2012 2011
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomien oikeuksien poistot 3 051 439,11 2 130 560,43
Aineettomien oikeuksien arvonalentumiset 0,00 322 277,57
Muun aineettoman omaisuuden poistot 21 518 542,18 20 500 799,09
Muun aineettoman omaisuuden arvonalentumiset 0,00 144 640,45
Aineelliset hyödykkeet
Rakennusten ja rakennelmien poistot 754 107,63 946 453,32
Rakennusten ja rakennelmien arvonalentumiset 18 896,20 1 274 891,50
Koneiden ja kaluston poistot 4 509 623,73 3 856 925,32
Koneiden ja kaluston arvonalentumiset 0,00 474 915,93
Muut aineelliset hyödykkeet 28 996,56 27 296,97
Yhteensä 29 881 605,41 29 678 760,58
Poistoeron muutos (+ lisäys / – vähennys)
Aineettomat oikeudet -93 177,77 265 104,96
Muu aineeton omaisuus -208 836,86 484 618,11
Rakennukset ja rakennelmat -145 954,94 -480 463,10
Koneet ja kalusto -1 349 383,54 -1 528 116,27
Muut aineelliset hyödykkeet 6 970,38 -6 591,86
Yhteensä -1 790 382,73 -1 265 448,16