Emoyhtiön rahavirtalaskelma (FAS)

(e)

2012 2011
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos 68 680 077,86 245 598 836,77
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset 29 881 605,41 29 678 760,58
Tuloverot -6 145 810,39 1 084 790,34
Rahoituskulut, netto -86 898 894,14 -90 498 273,38
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity rahavirtaa -53 336 095,50 -104 924 507,40
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta -47 819 116,76 80 939 606,91
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys () / vähennys (+) 16 924 532,63 -85 063 495,37
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (–) / vähennys (+) 103 915 855,57 -367 137 627,65
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (–) 37 050 721,40 137 639 375,04
Käyttöpääoman muutos 157 891 109,60 -314 561 747,98
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 110 071 992,84 -233 622 141,07
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -33 074 989,98 -45 088 292,78
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 18 093 852,07 16 699 277,94
Realisoituneet valuuttakurssivoitot ja -tappiot 8 931 950,42 -5 583 141,85
Saadut osingot 136 551 879,14 119 104 245,02
Maksetut välittömät verot -3 279,65 -767 096,93
Liiketoiminnan nettorahavirta 240 571 404,84 -149 257 149,67
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Tytäryritysten hankinta -7 847 070,15 -13 600 228,28
Osakkuus- ja yhteisyritysten hankinta -401 356,55 -102 859 784,15
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -7 773 477,18 -108 260 647,48
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -4 511 370,28 -8 743 175,40
Luovutustulot tytäryritysten ja muiden osakkeiden myynnistä 26 832 000,00 112 026 980,29
Luovutustulot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä 3 789,64 146 534,23
Lainasaamisten vähennys (+) / lisäys (–) -28 371 943,60 -3 208 095,88
Investointien nettorahavirta -22 069 428,12 -124 498 416,67
Rahavirta ennen rahoitusta 218 501 976,72 -273 755 566,34
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 70 185 247,34 0,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (–) -25 407 302,63 -266 577 813,46
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut (–) -240 482 574,61 546 370 282,26
Maksetut osingot -80 575 845,00 -72 983 608,32
Saadut konserniavustukset 68 194 000,00 16 900 238,07
Rahoituksen nettorahavirta -208 086 474,90 223 709 098,55
Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (–) 10 415 501,82 -50 046 467,79
Rahavarat tilikauden alussa 48 947 678,11 98 994 145,90
Rahavarat tilikauden lopussa 59 363 179,93 48 947 678,11
Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (–) 10 415 501,82 -50 046 467,79