Emoyhtiön tase (FAS)

(e)

Liite 31.12.2012 31.12.2011
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 10 114 097 259,02 130 893 763,13
Aineelliset hyödykkeet 11 24 020 440,42 24 824 483,96
Sijoitukset 12
Osuudet saman konsernin yrityksissä 1 582 549 112,46 1 604 351 760,73
Osuudet osakkuusyrityksissä 98 987 988,91 125 819 988,91
Muut sijoitukset 136 249 905,46 135 848 548,91
Sijoitukset yhteensä 1 817 787 006,83 1 866 020 298,55
Pysyvät vastaavat yhteensä 1 955 904 706,27 2 021 738 545,64
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 13 88 228 906,08 105 153 438,71
Pitkäaikaiset saamiset 14 143 711 805,66 115 339 862,06
Lyhytaikaiset saamiset 14 276 741 222,50 442 913 028,25
Rahamarkkinasijoitukset ja rahavarat 15 19 761 023,23 43 138 493,86
Rahat ja pankkisaamiset 39 602 156,70 5 809 184,25
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 568 045 114,17 712 354 007,13
Vastaavaa yhteensä 2 523 949 820,44 2 734 092 552,77
Liite 31.12.2012 31.12.2011
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA 16
Osakepääoma 221 761 727,69 221 761 727,69
Ylikurssirahasto 257 877 731,94 257 877 731,94
Käyvän arvon rahasto -2 282 814,00 0,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 199 963 876,20 199 963 876,20
Edellisten tilikausien voitto/tappio 352 690 300,41 187 565 586,70
Tilikauden voitto/tappio 68 680 077,86 245 598 836,77
Oma pääoma yhteensä 1 098 690 900,10 1 112 767 759,30
Tilinpäätössiirtojen kertymä 17 10 845 229,10 12 635 611,83
Pakolliset varaukset 18 17 246 839,53 40 224 624,07
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma 19 325 376 340,60 259 175 027,89
Lyhytaikainen vieras pääoma 20 1 071 790 511,11 1 309 289 529,68
Vieras pääoma yhteensä 1 397 166 851,71 1 568 464 557,57
Vastattavaa yhteensä 2 523 949 820,44 2 734 092 552,77