Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeet ja osakepääoma

31.12.2012 Kemira Oyj:n osakepääoma oli 221,8 miljoonaa euroa ja osakkeiden määrä 155 342 557. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kemira Oyj:n osakkeet ovat rekisterissä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Osakkeenomistajat

Vuoden 2012 päättyessä Kemira Oyj:llä oli 30 601 rekisteröityä osakkeenomistajaa (31 924). Ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 17,1 % (13,8 %), sisältäen hallintarekisteröidyt omistukset. Kotitalouksien osuus oli 15,4 % (16,3 %). Kemiralla oli vuoden lopussa hallussaan omia osakkeita 3 301 769 kappaletta (3 312 660), mikä vastaa 2,1 % (2,1 %) Kemira Oyj:n osakkeista. Kuukausittain päivitettävä luettelo Kemiran suurimmista osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Listaus ja kaupankäynti

Kemira Oyj:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on KRA1V ja ISIN-koodi FI0009004824.

Kemira Oyj:n osakkeiden vuoden 2012 päätöskurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli 11,81 euroa (9,18). Vuoden aikana osakekurssi nousi 28,6 %, kun OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 9,6 %. Osakkeen ylin hinta oli 12,00 euroa (12,67) ja alin 8,00 euroa (7,80). Keskikurssi oli 10,10 euroa (10,49). Yhtiön markkina-arvo omilla osakkeilla vähennettynä oli vuoden 2012 lopussa 1 796 miljoonaa euroa (1 396). Kemiran viiteindeksi STOXX Chemicals (Europe) kehittyi samansuuntaisesti Kemiran osakkeen kanssa ja kasvoi 30 % vuonna 2012.

Kemira Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä vuoden 2012 aikana kaikkiaan 88,5 miljoonaa kappaletta (109,0) 886,7 miljoonan euron (1 113,0) kokonaishintaan, mikä on 19 % edellisvuotta vähemmän. Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 352 397 (430 882) osaketta. NASDAQ OMX Helsingin kokonaisvaihto laski 29 % vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna.

NASDAQ OMX Helsingin pörssin lisäksi Kemiran osakkeilla käytiin kauppaa useilla vaihtoehtoisilla tai monenkeskisillä kaupankäyntipaikoilla, kuten BATS Chi-X ja Turquoise. Kemira Oyj:n osakkeen vaihto vuonna 2011 vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla oli noin 29,1 miljoonaa osaketta (23,0), mikä on noin 26,0 % (17,5 %) kokonaisvaihdosta. (Lähde: Fidessa) Kemiran osakkeiden kokonaisvaihto NASDAQ OMX Helsingissä ja monenkeskisillä kauppapaikoilla laski 6 % vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna.

Ajantasainen tieto Kemiran osakekurssista on luettavissa yhtiön internetsivuilla.

Osinkopolitiikka ja osingonjako

Kemiran tavoitteena on jakaa osinkoa 40–60 prosenttia operatiivisesta nettotuloksesta.

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,53 euroa (0,53) osakkeelta eli yhteensä noin 81 miljoonaa euroa (81), joka vastaa noin 69 % (60 %) osingonmaksua operatiivisesta nettotuloksesta. Yhtiökokous pidetään 26.3.2013. Osingon irtoamispäivä on 27.3.2013, täsmäytyspäivä 2.4.2013 ja maksupäivä 9.4.2013.

Huhtikuussa 2012 maksettiin 31.12.2011 päättyneen tilikauden tuloksesta osinkoa 0,53 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä oli 26.3.2012 ja osinko (yhteensä 81 miljoonaa euroa) maksettiin 2.4.2012.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous, joka pidettiin 21.3.2012, valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen perusteella ostotarjouksella ostettujen osakkeiden hinnan tulee perustua yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä käytettyyn markkinahintaan. Minimihinta on markkinoiden alin hinta valtuutuskauden aikana ja maksimihinta on markkinoiden ylin hinta valtuutuskauden aikana.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseen tai osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmiä. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Valtuutusta ei ollut käytetty 31.12.2012 mennessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiönosakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai se on perusteltua yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseksi tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä. Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista. Osakeantivaltuutus on voimassa 31.5.2013 saakka. Kemira Oyj on yhtiökokouksen 21.3.2012 päätöksen perusteella siirtänyt 10 891 osaketta Kemira Oyj:n hallituksen jäsenille osana hallituksen palkkioita.

Johdon osakkeenomistus

Yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen omistivat 31.12.2012 302 834 (512 605) Kemira Oyj:n osaketta eli 0,19 % (0,33 %) osakkeista ja äänistä, sisältäen oman, lähipiirin ja määräysvaltayhteisöjen omistuksen. Toimitusjohtaja Wolfgang Büchele omisti 76 657 osaketta 31.12.2012 (2 657). Yhtiön hallituksen jäsenet eivät ole osakepalkkiojärjestelmän piirissä. Konsernin hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta toimitusjohtajaa ja hänen sijaistaan, omistivat 31.12.2012 147 688 (348 777) Kemira Oyj:n osaketta, mikä vastasi 0,10 % (0,22 %) osakkeista ja äänistä, sisältäen oman, lähipiirin ja määräysvaltayhteisöjen omistuksen. Ajantasainen tieto hallituksen ja johdon osakeomistuksista on nähtävissä yhtiön internetsivuilla.

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2012
Omistaja Osakkeiden lukumäärä, kpl % osakkeista ja äänistä
1 Oras Invest Oy 28 278 217 18,2
2 Solidium Oy 25 896 087 16,7
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 11 585 836 7,5
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 6 450 143 4,2
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 2 600 000 1,7
6 Mandatum Henkivakuutusyhtiö 2 591 613 1,7
7 Danske Invest -rahastot 1 570 304 1,0
8 Pohjola Varainhoito 1 063 779 0,7
9 SEB Gyllenberg -rahastot 799 397 0,5
10 Nordea-rahastot 773 448 0,5
11 Sigrid Juséliuksen Säätiö 730 000 0,5
12 Eläkevakuutusyhtiö Veritas 561 447 0,4
13 Kuntien eläkevakuutus 426 482 0,3
14 Suomen Kulttuurirahasto 405 579 0,3
15 Valion Eläkekassa 378 899 0,2
Kemira Oyj 3 301 769 2,1
Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 26 567 990 17,1
Muut yhteensä 41 361 567 26,4
Kaikki yhteensä 155 342 557 100,0

 


OSAKKEENOMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 31.12.2012
Osakkeiden lukumäärä Omistajia, kpl Omistajia, % Osakkeet, kpl % osakkeista ja äänistä
1 - 100 6 071 19,9 379 116 0,3
101 - 500 13 275 43,4 3 617 062 2,3
501 - 1 000 5 113 16,7 3 823 797 2,5
1 001 - 5 000 5 163 16,9 10 459 191 6,7
5 001 - 10 000 490 1,6 3 513 213 2,3
10 001 - 50 000 353 1,2 6 796 292 4,4
50 001 - 100 000 61 0,2 4 267 767 2,7
100 001 - 500 000 59 0,2 11 672 434 7,5
500 001 - 1 000 000 5 0,0 3 580 558 2,3
1 000 001 - 11 0,0 107 233 127 69,0
Yhteensä 30 601 100,0 155 342 557 100,0