Kemira Oyj:n osakkeet ja osakkeenomistajat

31.12.2012 Kemira Oyj:n osakepääoma oli 221,8 miljoonaa euroa ja osakkeiden määrä 155 342 557. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Joulukuun 2012 lopussa Kemira Oyj:llä oli 30 601 rekisteröityä osakkeenomistajaa (31 294). Ulkomaisten osakkeenomistajien osuus oli 17,1 % (13,8 %) sisältäen hallintarekisteröidyt omistukset. Kotitalouksien osuus oli 15,4 % (16,3 %). Kemiralla oli hallussaan omia osakkeita 3 301 769 kappaletta (3 312 660), mikä vastaa 2,1 % (2,1 %) Kemira Oyj:n osakkeista. Osakepalkkiojärjestelmän perusteella luovutettuja osakkeita ei palautunut Kemiralle vuoden aikana yhtään järjestelmän ehtojen mukaisesti työsuhteiden päättymisen myötä.

Kemira Oyj:n osakkeiden vuoden 2012 päätöskurssi NASDAQ OMX Helsingin pörssissä oli 11,81 euroa (9,18). Vuoden aikana osakekurssi nousi 28,6 %, kun OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 9,6 %. Osakkeen ylin hinta oli 12,00 euroa (12,67) ja alin 8,00 euroa (7,80). Osakkeen keskikurssi oli 10,10 euroa (10,49). Yhtiön markkina-arvo omilla osakkeilla vähennettynä oli vuoden 2012 lopussa 1 796 miljoonaa euroa (1 396). Kemiran viiteindeksi STOXX Chemicals (Europe) kehittyi samansuuntaisesti Kemiran osakkeen kanssa ja kasvoi 30 % vuonna 2012.

Kemira Oyj:n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingin pörssissä vuoden 2012 aikana kaikkiaan 88,5 miljoonaa kappaletta (109,0) 886,7 miljoonan euron (1 113,0) kokonaishintaan, mikä on 19 % edellisvuotta vähemmän. Osakkeiden keskimääräinen päivävaihto oli 352 397 (430 882) osaketta. NASDAQ OMX Helsingin pörssin kokonaisvaihto laski 29 % vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna.

NASDAQ OMX Helsingin pörssin lisäksi Kemiran osakkeita vaihdettiin useilla vaihtoehtoisilla tai monenkeskisillä kaupankäyntipaikoilla, kuten esimerkiksi BATS Chi-X ja Turquoise. Vuonna 2012 Kemira Oyj:n osakkeita vaihdettiin vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 29,1 miljoonaa (23,0) kappaletta, mikä on noin 26,0 % (17,5 %) koko osakevaihdosta. (Lähde: Fidessa) Kemiran osakkeiden kokonaisvaihto NASDAQ OMX Helsingin pörssissä ja monenkeskisillä kaupankäyntipaikoilla laski 6 % vuonna 2012 vuoteen 2011 verrattuna.

Omistusjakauma 31.12.2012
Yritykset 40,6 %
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 6,7 %
Julkisyhteisöt 15,6 %
Kotitaloudet 15,4 %
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 4,6 %
Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset osakkeenomistajat 17,1 %

OSAKKEENOMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 31.12.2012
Osakkeiden lukumäärä Omistajia, kpl Omistajia, % Osakkeet, kpl % osakkeista ja äänistä
1 - 100 6 071 19,9 379 116 0,3
101 - 500 13 275 43,4 3 617 062 2,3
501 - 1 000 5 113 16,7 3 823 797 2,5
1 001 - 5 000 5 163 16,9 10 459 191 6,7
5 001 - 10 000 490 1,6 3 513 213 2,3
10 001 - 50 000 353 1,2 6 796 292 4,4
50 001 - 100 000 61 0,2 4 267 767 2,7
100 001 - 500 000 59 0,2 11 672 434 7,5
500 001 - 1 000 000 5 0,0 3 580 558 2,3
1 000 001 - 11 0,0 107 233 127 69,0
Yhteensä 30 601 100,0 155 342 557 100,0
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2012
Omistaja Osakkeiden lukumäärä, kpl % osakkeista ja äänistä
1 Oras Invest Oy 28 278 217 18,2
2 Solidium Oy 25 896 087 16,7
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 11 585 836 7,5
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 6 450 143 4,2
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 2 600 000 1,7
6 Mandatum Henkivakuutusyhtiö 2 591 613 1,7
7 Danske Invest -rahastot 1 570 304 1,0
8 Pohjola Varainhoito 1 063 779 0,7
9 SEB Gyllenberg -rahastot 799 397 0,5
10 Nordea-rahastot 773 448 0,5
11 Sigrid Juséliuksen Säätiö 730 000 0,5
12 Eläkevakuutusyhtiö Veritas 561 447 0,4
13 Kuntien eläkevakuutus 426 482 0,3
14 Suomen Kulttuurirahasto 405 579 0,3
15 Valion Eläkekassa 378 899 0,2
Kemira Oyj 3 301 769 2,1
Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 26 567 990 17,1
Muut yhteensä 41 361 567 26,4
Kaikki yhteensä 155 342 557 100,0

Johdon osakepalkkiojärjestelmä

Kemira Oyj:n hallitus päätti helmikuussa 2012 perustaa uuden, jo päättynyttä vuosien 2009–2011 järjestelyä seuraavan, strategiselle johdolle suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelyn vuosille 2012–2014 osana konsernin kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä. Järjestelyn nojalla tapahtuva osakepalkkioiden suorittaminen on ehdollinen yhtiön hallituksen asettamien ansaintakriteerien saavuttamiselle. Järjestelyssä käytetään sekä yhtiön sisäistä että ulkopuoliseen vertailuun perustuvaa ansaintakriteeriä. Sisäinen ansaintatavoite on jaettu kolmeen vuoden pituiseen ansaintajaksoon: 2012, 2013 ja 2014. Osakepalkkion suorittaminen perustuu käyttökatteen (EBITDA) ja nettovelan kehityksen perusteella lasketun sisäisen arvon tavoitteen saavuttamiseen. Järjestelyyn sisältyy lisäksi kolmen vuoden jaksolle asetettu yhtiön ulkopuoliseen vertailuun perustuva tavoite, joka on sidottu osakkeen kokonaistuoton suhteelliseen kehitykseen (TSR) perustuvaan tavoitteeseen vuosina 2012–2014. Johtavana ajatuksena on, että palkkio maksetaan vain erinomaisen suorituksen perusteella.

Järjestelyn nojalla kolmen vuoden jaksolta suoritettava kokonaispalkkio ei voi ylittää toimitusjohtajan kohdalla 120 prosenttia eikä muiden osallistujien kohdalla 100 prosenttia osallistujan bruttopalkasta samalta jaksolta. Soveltuvat verot vähennetään bruttopalkkiosta, ja jäljelle jäävä nettoarvo suoritetaan osallistujille Kemiran osakkeina.

Järjestelyn perusteella ansaitut osakkeet on omistettava vähintään kaksi vuotta kunkin palkkiosuorituksen jälkeen. Lisäksi järjestelyyn osallistuvien jäsenten on niin kauan kuin he ovat tämän järjestelyn osallistujia pidettävä viisikymmentä prosenttia osakepalkkiojärjestelmien perusteella saaduista osakkeista, kunnes he omistavat Kemiran osakepohjaisten kannustinjärjestelmien nojalla saatuja Kemiran osakkeita arvoltaan vähintään vuosittaista bruttopalkkaansa vastaavan määrän.

Järjestelyssä suoritettavat osakkeet muodostuvat joko yhtiön omistuksessa olevista tai julkisesta kaupankäynnistä hankituista Kemira Oyj:n osakkeista.

Strategisen johdon jäsenille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelyn lisäksi Kemiralla on muille avainhenkilöille suunnattu osakepohjainen kannustinjärjestely, johon strategisen johdon jäsenet eivät osallistu.

Osakepohjaisella kannustinjärjestelyllä pyritään yhdistämään osakkeenomistajien ja strategisen johdon tavoitteet yhtiön arvonnostamiseksi, motivoimaan strategista johtoa sekä tarjoamaan heille kilpailukykyiset, osakeomistukseen perustuvat kannustimet.