Konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä sekä rakenne

Kemira Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin. Lisäksi Kemira noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Yhtiön selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä esitetään erillisenä raporttina yhtiön internetsivuilla. Selvitys on myös vuosikertomuksen julkaisemistiedotteen liitteenä.

Hallitus

Varsinainen yhtiökokous 21.3.2012 valitsi kuusi hallituksen jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen sen jäsenet Elizabeth Armstrong, Winnie Fok, Juha Laaksonen, Kerttu Tuomas ja Jukka Viinanen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jari Paasikivi. Jukka Viinanen valittiin uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi ja Jari Paasikivi valittiin varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidettiin ennallaan. Vuonna 2012 hallitus kokoontui 12 kertaa. Keskimääräinen osallistumisprosentti oli 95 %.

Kemira Oyj:n hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Juha Laaksonen ja jäseninä Elizabeth Armstrong ja Jari Paasikivi. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2012 aikana viisi kertaa osallistumisprosentin ollessa 100 %. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii Jukka Viinanen ja jäseninä Kerttu Tuomas ja Jari Paasikivi. Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2012 aikana kaksi kertaa osallistumisprosentin ollessa 100 %.

Muutokset yhtiön johdossa

Lokakuussa 2012 Kemiran hallitus nimitti Wolfgang Büchelen (PhD, Chemistry) Kemira Oyj:n toimitusjohtajaksi. Eläkkeelle siirtynyttä Harri Kermistä seuraava Wolfgang Büchele aloitti tehtävässään 1.4.2012. Büchele on ollut Kemiran hallituksen jäsen vuodesta 2009 maaliskuun 21. päivään vuonna 2012 saakka.

Kemira yhtenäisti johdon rakenteita organisaatiomuutoksen yhteydessä 1.10.2012. Lokakuun alusta lähtien yhtiössä on ollut yksi toimitusjohtajan johtama johtoryhmä, joka korvasi aiemmat Strategic Management ja Business Management – johtoryhmät. Johtoryhmä on vastuussa yhtiön pitkän aikavälin strategisesta kehittämisestä. Johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet: Wolfgang Büchele, toimitusjohtaja; Petri Helsky, Paper Segmentin ja Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka – alueen johtaja; Hannu Virolainen, Municipal & Industrial segmentin ja EHSQ (Ympäristö, Terveys, Turvallisuus ja Laatu) -yksikön johtaja; Randy Owens, Oil & Mining segmentin ja Pohjois-Amerikka – alueen johtaja; Frank Wegener, ChemSolutions segmentin johtaja; Joe Chan, Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja; Hilton Casas, Etelä-Amerikka – alueen johtaja; Antti Salminen, toimitusketjujohtaja; Jyrki Mäki-Kala, CFO; Heidi Fagerholm, CTO ja Eeva Salonen, henkilöstöjohtaja. Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja toimii johtoryhmän sihteerinä.

Rakenne

Vuoden aikana tehtyjä yritysostoja ja -myyntejä on käsitelty liiketoiminta-alueiden kohdalla.