Näkymät ja Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma

Kemira keskittyy edelleen kannattavuuden parantamiseen ja positiivisen rahavirran vahvistamiseen. Yhtiö aikoo myös jatkaa investointeja varmistaakseen kasvun jatkumisen veden laadun ja määrän hallintaan liittyvässä liiketoiminnassa.

Kemiran taloudelliset tavoitteet ovat ennallaan sen mukaan, mitä yhtiö on aikaisemmin ilmoittanut. Yhtiön keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

Kasvun lähtökohtana ovat veden määrän ja laadun hallintakemikaalien markkinoiden laajeneminen ja Kemiran vahva osaaminen alalla. Syvenevä vesipula, tiukentuva lainsäädäntö ja asiakkaiden oman toiminnan tehostamistarpeet antavat Kemiralle mahdollisuuksia uusien vesisovellusten kehittämiseen, sekä nykyisille että uusille asiakkaille. Panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan on keskeinen osa Kemiran strategiaa. Kemiran tutkimus- ja kehitystoiminnan painopisteenä on uusien innovatiivisten teknologioiden kehittäminen ja kaupallistaminen Kemiran asiakkaille kaikilla olennaisilla markkinoilla.

Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelma

Kemira käynnisti heinäkuun 2012 lopussa maailmanlaajuisen uudelleenjärjestelyohjelman Fit for Growth, jonka tavoitteena on parantaa yhtiön kannattavuutta ja sisäistä tehokkuutta sekä kiihdyttää kasvua kehittyvillä markkinoilla vaarantamatta kuitenkaan liiketoimintamahdollisuuksia kehittyneillä markkinoilla. Suunnitellun ohjelman kustannussäästötavoite on 60 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2012 Fit for Growth -ohjelman säästövaikutus oli 10 miljoonaa euroa.

Ennakoidun 60 miljoonan euron säästövaikutuksen odotetaan jakautuvan seuraavasti: 10 miljoonaa euroa vuonna 2012, 50 miljoonaa euroa vuonna 2013 ja 60 miljoonaa euroa vuonna 2014. Ohjelman perimmäisenä tavoitteena on saavuttaa 10 %:n liikevoittoprosentti vuoteen 2014 mennessä. Irtisanomisten osuus odotetuista säästöistä on 50 %. Loput 50 % saavutetaan tuotantoverkoston konsolidoinnilla ja muilla säästötoimilla. Eri segmenttien yksityiskohtaiseen toimenpidesuunnitelmaan perustuvat kustannussäästöt ovat arviolta: Paper 22 miljoonaa euroa, Municipal & Industrial 22 miljoonaa euroa, Oil & Mining 12 miljoonaa euroa ja ChemSolutions 4 miljoonaa euroa.

Uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvien kertaluonteisten kulujen arvioidaan olevan noin 85 miljoonaa euroa, joista 45 miljoonaa euroa on irtisanomiskorvauksia ja 40 miljoonaa euroa alaskirjauksia. Uudelleenjärjestelykuluista 71 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2012 toiselle vuosipuoliskolle ja loput kirjataan vuoden 2013 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen Fit for Growth -ohjelmaan liittyvät uudelleenjärjestelykulut olivat 31 miljoonaa euroa, joista 8 miljoonaa euroa on alaskirjauksia ja 23 miljoonaa euroa irtisanomiskorvauksia ja ulkoisia palveluja.

Ohjelman täytäntöönpano voi lopulta johtaa enintään 600 työpaikan vähentämiseen maailmanlaajuisesti. Kemira on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut jokaisen maan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Neuvottelujen alkaessa henkilöstövähennysten arvioitiin koskevan noin 260:tä työntekijää Suomessa. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena vähennysmäärä on Suomessa 152 työntekijää. Lisäksi Suomessa arvioidaan mahdollisia ulkoistamistarpeita. Kemiran palveluksessa oli joulukuun 2012 lopussa yhteensä 4 857 työntekijää (5 006).

Näkymät

Vuonna 2013 Kemiran liikevaihdon paikallisissa valuutoissa yritysmyynnit pois lukien odotetaan olevan jonkin verran vuotta 2012 korkeampi ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä merkittävästi vuotta 2012 korkeampi. Vuoden 2013 näkymät määritellään seuraavasti:

Kemiran näkymä Määritelmä
Jonkin verran korkeampi/alhaisempi 0 % – 5 % tai 0 % – -5 %
Korkeampi/alhaisempi 5 % – 15 % tai -5 % – -15 %
Merkittävästi korkeampi/alhaisempi yli 15 % tai alle -15 %

Helsingissä 6.2.2013

Kemira Oyj
Hallitus

Kaikki tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä, ja todelliset tulokset voivat olla merkittävästikin erilaiset.