Segmentit

Paper

Tarjoamme vesi-intensiiviselle massa- ja paperiteollisuudelle kemikaaleja ja tuotekokonaisuuksia, jotka parantavat asiakkaiden kannattavuutta sekä vesi-, raaka-aine- ja energiatehokkuutta. Ratkaisumme tukevat kestävää kehitystä.

Milj. euroa 1–12/2012            1–12/2011
Liikevaihto 1 002,0 973,3
Käyttökate 106,2 126,0
Käyttökate, % 10,6 12,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 86,2 75,4
Liikevoitto 55,2 79,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 8,6 7,7
Liikevoitto, % 5,5 8,2
Sidottu pääoma* 759,8 773,2
Sidotun pääoman tuotto, %* 7,3 10,3
Investoinnit 66,4 43,5
Rahavirta investointien jälkeen ilman korkoja ja veroja 30,6 90,9
* 12 kuukauden keskiarvo

Paper-segmentin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 1 002,0 miljoonaa euroa (973,3). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysmyynti pois lukien kasvoi 2 % myyntihintojen korotusten ja hieman korkeampien myyntimäärien ansiosta. Valuuttakurssimuutoksilla oli 3 %:n positiivinen ja Kanadassa sijaitsevan Maitlandin vetyperoksiditehtaan myynnillä marraskuussa 2011 2 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Sellun kysyntä alkoi elpyä vuoden alussa vuoden 2011 lopussa tapahtuneen hidastumisen jälkeen. Myyntimäärät kasvoivat Pulp-asiakassegmentissä tasaisesti koko vuoden ajan. Kysyntä säilyi hyvällä tasolla jopa vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä, ja Pulp-asiakassegmentin liikevaihto vetyperoksiditehtaan myynti pois lukien saavutti vuoden 2011 tason. Paperi- ja kartonkituotteiden myynti kasvoi vuonna 2012 yli 10 % pääasiassa Aasian ja Tyynenmeren alueella korkeampien siistauskemikaalien myyntimäärien ansiosta. Paino- ja sanomalehtipaperin kysyntä säilyi maailmanlaajuisesti vakaana, ja erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan aktiivisen myyntitoiminnan ansiosta Kemiran tuotteiden ja sovellusten myynti kasvoi noin 5 % tässä asiakassegmentissä. Pehmopaperi- ja erikoiskemikaalituotteiden myynti kasvoi lähes 20 %. Paper-segmentin myyntimäärät kasvoivat pehmopaperiasiakkaiden keskuudessa erityisesti Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2013 pehmopaperituotteiden myynnin odotetaan kiihtyvän myös Kiinassa, Indonesiassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa.

Kemira ilmoitti vuonna 2012 laajentavansa vetyperoksidikapasiteettiaan Fray Bentosissa, Uruguayssa vuoden 2013 puoliväliin mennessä. Myös Nanjingin paperikemikaalitehtaan työt etenevät Kiinassa. Projekti on nyt ennakkomyyntivaiheessa tavoitteena tuotannon aloitus vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen lopussa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 14 % 86,2 miljoonaan euroon (75,4). Korkeammat myyntihinnat enemmän kuin kompensoivat korkeammat muuttuvat kustannukset. Korkeammilla myyntimäärillä oli pieni positiivinen vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Kiinteät kustannukset olivat lisääntyneen myynti- ja markkinointitoiminnan sekä korkeampien kunnossapitokustannusten vuoksi 5 miljoonaa euroa korkeammat kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla. Valuuttakurssimuutoksilla oli 4 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Kanadassa sijaitsevan Maitlandin vetyperoksiditehtaan myynnillä marraskuussa 2011 oli pieni negatiivinen vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 8,6 %:iin (7,7 %).

Kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä -31 miljoonaa euroa Fit for Growth -ohjelmaan liittyvät kulut mukaan lukien ja ne liittyivät pääasiassa alaskirjauksiin, irtisanomiskorvauksiin ja ulkoisiin palveluihin.


Municipal & Industrial

Tarjoamme vedenkäsittelykemikaaleja sekä kunnalliseen että teolliseen vedenpuhdistukseen. Vahvuuksiamme ovat korkeatasoinen sovellusosaaminen sekä laaja valikoima vedenkäsittelykemikaaleja, joita toimitamme luotettavasti asiakkaillemme.

Milj. euroa 1–12/2012            1–12/2011
Liikevaihto 686,6 664,7
Käyttökate 42,6 74,3
Käyttökate, % 6,2 11,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 42,3 46,9
Liikevoitto -8,5 43,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 6,2 7,1
Liikevoitto, % -1,2 6,6
Sidottu pääoma* 392,1 403,4
Sidotun pääoman tuotto, %* -2,2 10,8
Investoinnit 35,2 28,8
Rahavirta investointien jälkeen ilman korkoja ja veroja 23,3 41,9
* 12 kuukauden liukuva keskiarvo

Municipal & Industrial -segmentin liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 686,6 miljoonaa euroa (664,7). Vedenkäsittelykemikaalien kysyntä kunnallisten asiakkaiden keskuudessa elpyi koko vuoden ajan, mikä yhdessä epäorgaanisten saostusaineiden ja flokkausaineiden korkeampien myyntihintojen kanssa johti
2 %:n orgaaniseen liikevaihdon kasvuun. Valuuttakurssimuutoksilla oli 2 %:n positiivinen ja yritysmyynneillä 1 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. 

Haastava taloustilanne laski Municipal-asiakassegmentin myyntimääriä vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä erityisesti Itä-Euroopassa, Etelä-Euroopassa ja Kalifornian alueella. Itä-Euroopassa myyntimäärät elpyivät nopeasti vuoden 2012 alussa Kalifornian seuratessa perässä.  Etelä-Euroopassa kunnallisessa vedenkäsittelyssä käytettävien kemikaalien kysyntä näyttää vakiintuneen matalalle tasolle.

Industrial-asiakassegmentissä myyntimäärät pysyivät koko vuoden ajan suhteellisen vakaalla tasolla kaikissa pääteollisuudenaloilla. Kemira keskittyy palvelemaan runsaasti vettä kuluttavia teollisuudenaloja, kuten elintarvike- ja juomateollisuutta, sokeriteollisuutta, rakennusalaa, lääketeollisuutta ja energia-alaa. Lisäksi olemme kehittäneet membraaniteknologia-, biokaasu-, käymis- ja bioetanoliratkaisuja, jotka ovat nyt edenneet kaupallistamisvaiheeseen.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 10 % ja oli 42,3 miljoonaa euroa (46,9). Korkeammat myyntimäärät ja -hinnat kompensoivat korkeampien muuttuvien kustannusten negatiivisen vaikutuksen. Muuttuvat kustannukset kasvoivat 12 miljoonaa euroa pääasiassa korkeampien rikki- ja hydrokloridihappohintojen vuoksi. Kiinteät kustannukset kasvoivat 6 miljoonaa euroa pääasiassa korkeampien henkilöstö- ja tuotantokustannusten vuoksi. Valuuttamuutoksilla oli pieni positiivinen vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä laski 6,2 %:iin (7,1 %).

Kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä -51 miljoonaa euroa Fit for Growth -ohjelmaan liittyvät kulut mukaan lukien ja ne liittyivät pääasiassa alaskirjauksiin, irtisanomiskorvauksiin ja ulkoisiin palveluihin.

Tuotantoverkoston järkeistämisessä on kyse tuotantoverkoston konsolidoinnista sekä kilpailukyvyn kasvattamiseen tähtäävistä harkituista investoinneista. Kemira on päättänyt sulkea 40 saostusainetehtaastaan yhdeksän ja keskittyä pitkän aikavälin avaintoimipaikkojen kehittämiseen. Tavoitteena on minimoida tuotanto- ja logistiikkakustannukset tuotantoverkoston optimoinnin kautta. Saostusaineet ovat yksi Kemiran ydintuoteryhmistä, ja raaka-ainetoimitusten kustannustehokkuuden varmistaminen on liiketoiminnan kannalta ensisijaisen tärkeää. Kemira rakentaa uudet saostusainetehtaat Bayerin isosyanaattilaitosten yhteyteen Saksan Dormageniin ja Espanjan Tarragonaan. Näin taataan yhden saostusainetuotannon tärkeimmän raaka-aineen, hydrokloridihapon pitkän aikavälin kustannustehokas saatavuus. Nämä investoinnit vahvistavat myös yhtiön vahvaa asemaa saostusainemarkkinoilla. Uusien Dormagenin ja Tarragonan tehtaiden on tarkoitus olla toiminnassa vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla.


Oil & Mining

Tarjoamme innovatiivisia kemiallisia erotus- ja prosessiratkaisuja öljy- ja kaivosteollisuudelle, jossa vesi on keskeinen tekijä. Hyödyntämällä osaamistamme asiakkaat voivat parantaa tehokkuuttaan ja tuottavuuttaan.

Milj. euroa 1–12/2012            1–12/2011
Liikevaihto 321,1 335,7
Käyttökate 42,6 45,7
Käyttökate, % 13,3 13,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 37,3 36,2
Liikevoitto 30,2 34,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 11,6 10,8
Liikevoitto, % 9,4 10,4
Sidottu pääoma* 168,8 150,1
Sidotun pääoman tuotto, %* 17,9 23,3
Investoinnit 15,9 9,6
Rahavirta investointien jälkeen ilman korkoja ja veroja 21,6 28,7
* 12 kuukauden keskiarvo

Oil & Mining -segmentin liikevaihto laski 4 % ja oli 321,1 miljoonaa euroa (335,7). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski 2 %, lukuun ottamatta joidenkin matalakatteisten tuotteiden lopettamisesta aiheutunutta 6 %:n negatiivista vaikutusta. Valuuttakurssimuutoksilla oli 4 %:n positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Yritysostoilla ja -myynneillä ei ollut vaikutusta liikevaihtoon.

Myyntimäärien lasku Oil & Mining -segmentissä johtui pääasiassa Pohjois-Amerikan matalampien maakaasuhintojen vuoksi hiljaisemmasta poraustoiminnasta ja matalampien metallihintojen vuoksi maailmanlaajuisesti hidastuneesta kaivosteollisuudesta.

Kemira sai vuoden 2012 lopussa päätökseen kaksivuotisen, useita miljoonia euroja maksaneen kapasiteettilaajennuksen Pohjois-Amerikan polymeeritehtaissaan. Laajennuksen myötä Mobilen, Alabaman, Columbuksen, Georgian, Longview'n ja Washingtonin tehtaiden kapasiteetti on kasvanut 60 %.

Polymeerit ovat olennainen osa Kemiran vesiteknologiatarjontaa, ja niillä on merkittävä rooli yleistyvissä öljy- ja kaivossovelluksissa, kuten veden uudelleenkäytössä, jätevedenkäsittelyssä, reologianhallinnassa ja liuskekaasun vesisärötyksessä. Oil & Mining -segmentti jatkaa siirtymistään tuotteista kohti innovatiivisia, asiakkaille arvoa tuottavia ratkaisuja.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 3 % ja oli 37,3 miljoonaa euroa (36,2). Liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä paransivat pääasiassa korkeammat myyntihinnat, kun Oil & Mining -segmentti on siirtynyt tuotteista korkeamman arvon ratkaisuja kohti. Korkeammat myyntihinnat kompensoivat osittain alhaisempien myyntimäärien negatiivisen vaikutuksen. Muuttuvat kustannukset olivat 8 miljoonaa euroa alhaisemmat raaka-ainehintojen laskun ansiosta. Kiinteät kustannukset olivat myynti- ja markkinointiresurssien lisäämisen ja oheistoimintojen vuoksi 5 miljoonaa euroa korkeammat kuin vuonna 2011. Valuuttamuutoksilla oli 3 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 11,6 %:iin (10,8 %).

Kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat yhteensä -7 miljoonaa euroa Fit for Growth -ohjelmaan liittyvät kulut mukaan lukien ja ne liittyivät pääasiassa alaskirjauksiin, irtisanomiskorvauksiin ja ulkoisiin palveluihin.


Muut

Muut-yksikkö muodostuu erikoiskemikaaleista (ChemSolutions), kuten orgaanisista suoloista ja hapoista sekä niistä konsernin kustannuksista, joita ei ole veloitettu segmenteiltä (osa tutkimus- ja tuotekehityskustannuksista ja konsernikeskuksen kustannukset). Erikoiskemikaalituotteita toimitetaan pääasiassa elintarvike- ja rehuteollisuudelle, kemikaali- ja lääketeollisuudelle sekä lentoasemien kiitoratojen sulatukseen.

Muut-liiketoimintayksikön liikevaihto säilyi vakaana ja oli 231,2 miljoonaa euroa (233,5). ChemSolutionsin liikevaihto nousi hieman 186,0 miljoonaan euroon (183,6), kun korkeammat myyntihinnat enemmän kuin kompensoivat hieman alhaisempien myyntimäärien vaikutuksen. ChemSolutionsin tuotteita toimitetaan pääasiassa elintarvike- ja rehuteollisuudelle (noin 50 % segmentin liikevaihdosta), kemikaali- ja lääketeollisuudelle (noin 40 %) sekä lentoasemien kiitoratojen sulatukseen. Joulukuussa 2012 Kemira allekirjoitti sopimuksen, jonka mukaan se myy ChemSolutionsiin kuuluvat elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoiminnot sekä asetaattipohjaisten kemikaalien liiketoiminnon Niacetille (Niagara Falls, USA). Kauppa kattaa ChemSolutions B.V:n kaikki osakkeet ja Alankomaiden Tielin tuotantolaitoksen. ChemSolutionsin muut liiketoiminnot mukaan lukien kemikaali-, rehu- ja jäänpoistoliiketoiminnot, jäävät Kemiralle. Myytyjen liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2012 noin 50 miljoonaa euroa. Kauppahinnaksi on sovittu 82 miljoonaa euroa, joka vaikuttaa positiivisesti Kemiran rahavirtaan vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

ChemSolutionsin ulkopuolinen liikevaihto koostuu Ruotsin ja Suomen palveluliikevaihdosta.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski -11,7 miljoonaan euroon (-1,2). ChemSolutionsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 30 % ja oli 14,6 miljoonaa euroa (20,8). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski pääasiassa 9 miljoonaa euroa korkeampien muuttuvien kustannusten takia, joita ei voitu kokonaan kompensoida myyntihintojen korotuksilla. Myös ChemSolutionsin Oulun muurahaishappotehtaan laaja huoltoseisakki vaikutti negatiivisesti vuoden 2012 toisen neljänneksen liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. ChemSolutionsin liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä laski 7,8 %:iin (11,3 %).

Muut-liiketoimintayksikön kertaluonteiset uudelleenjärjestelykulut olivat vuonna 2012 yhteensä -34 miljoonaa euroa Fit for Growth -ohjelmaan liittyvät kulut mukaan lukien ja ne liittyivät pääasiassa ChemSolutionsin elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen -18 miljoonan euron alaskirjaukseen, irtisanomiskorvauksiin ja ulkoisiin palveluihin.

1.1.2013 alkaen ChemSolutions raportoidaan erillisenä segmenttinä yhdessä Paper-, Municipal & Industrial- ja Oil & Mining -segmenttien kanssa. Muu kuin ChemSolutions-segmentin liikevaihto ja kaikki konsernikustannukset jaetaan tasaisesti neljälle segmentille ja Muut-liiketoimintayksikkö lakkautetaan. Oikaistut luvut julkaistaan ennen 23.4.2013 julkaistavaa ensimmäisen neljänneksen tulosta.