Taloudellinen tulos 2012

Kemira-konsernin liikevaihto kasvoi 2 % ja oli 2 240,9 miljoonaa euroa (2 207,2). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysmyynnit pois lukien säilyi vakaana vuoden 2011 tasolla. Paikallisissa valuutoissa liikevaihtoon vaikuttivat positiivisesti pääasiassa hintojen korotukset, joilla pyrittiin kompensoimaan raaka-ainehintojen nousua. Myyntimäärät olivat lähellä vuoden 2011 tasoa, lukuun ottamatta joidenkin matalakatteisten tuotteiden myynnin lakkauttamisesta aiheutunutta noin 20 miljoonan euron vaikutusta. Myyntimäärien elpyminen erityisesti Pulp-asiakassegmentissä ja kunnallisten asiakkaiden keskuudessa kompensoi Oil-, Gas- ja Mining-asiakassegmenttien alhaisemmat myyntimäärät. ChemSolutionsin myyntimäärät olivat lähellä vuoden 2011 tasoa. Galvatekin myynnillä lokakuussa ja Kanadassa sijaitsevan Maitlandin vetyperoksiditehtaan myynnillä marraskuussa 2011 oli 23 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Kaikki tärkeimmät Kemiran talouslukuihin vaikuttavat ulkomaiset valuutat, kuten Yhdysvaltain dollari, Ruotsin kruunu ja Kanadan dollari, vahvistuivat euroon nähden edellisvuoteen verrattuna. Valuuttakurssimuutoksilla oli 2 %:n tai noin 50 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Paper-segmentissä liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 1 002,0 miljoonaa euroa (973,3). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa yritysmyynnit pois lukien kasvoi 2 %. Valuuttakurssimuutoksilla oli 3 %:n positiivinen ja yritysmyynneillä 2 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Municipal & Industrial -segmentissä liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 686,6 miljoonaa euroa (664,7). Liikevaihto kasvoi 2 % paikallisissa valuutoissa yritysmyynnit pois lukien. Valuuttakurssimuutoksilla oli 2 %:n positiivinen ja yritysmyynneillä 1 %:n negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Oil & Mining -segmentissä liikevaihto laski 4 % ja oli 321,0 miljoonaa euroa (335,7). Liikevaihto paikallisissa valuutoissa laski 2 %, lukuun ottamatta joidenkin matalakatteisten tuotteiden myynnin lakkauttamisesta aiheutunutta vaikutusta. Matalakatteisten tuotteiden myynnin lakkauttamisella oli 6 %:n negatiivinen ja valuuttakurssimuutoksilla 4 %:n positiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Maantieteellisesti liikevaihto jakautui seuraavasti: EMEA 55 % (57 %), Pohjois-Amerikka 31 % (30 %), Etelä-Amerikka 8 % (7 %) sekä Aasian ja Tyynenmeren alue 6 % (6 %). Liikevaihto kasvoi 1 % (3 %) kehittyneillä markkinoilla ja 9 % (0 %) kehittyvillä markkinoilla vuonna 2012. Kemira konsernin syyskuussa 2010 asettama keskipitkän aikavälin tavoite on kasvattaa liikevaihtoa 3 % kehittyneillä markkinoilla ja 7 % kehittyvillä markkinoilla.

Liikevaihto, milj. euroa 1–12/2012 1–12/2011 Muutos-%
Paper 1 002,0 973,3 3
Municipal & Industrial 686,6 664,7 3
Oil & Mining 321,1 335,7 -4
Muut 231,2 233,5 -1
joista ChemSolutions 186,0 183,6 1
Eliminoinnit - - -
Yhteensä 2 240,9 2 207,2 2

Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät olivat -122 miljoonaa euroa (1), ja liikevoitto oli -31,7 miljoonaa euroa (158,3). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 2 % ja oli 154,1 miljoonaa euroa (157,3). Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä oli 6,9 % (7,1 %). Kemira asetti vuonna 2008 keskipitkän aikavälin tavoitteeksi vähintään 10 %:n liikevoittoprosentin ilman kertaluonteisia eriä. 10 %:n liikevoittotavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2014 mennessä Kemira käynnisti heinäkuussa 2012 Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelman, jonka kustannussäästötavoite on 60 miljoonaa euroa.

 

Fit for Growth -ohjelman kustannussäästöt vuonna 2012 olivat 10 miljoonaa euroa, joista 5 miljoonaa euroa vaikutti muuttuviin kustannuksiin ja 5 miljoonaa euroa kiinteisiin kustannuksiin. Kiinteät kustannukset, Fit for Growth -ohjelman positiivinen vaikutus mukaan lukien, olivat kohonneiden tuotanto-, kunnossapito- ja henkilöstökustannusten vuoksi 15 miljoonaa euroa korkeammat kuin vuonna 2011.

Muuttuvat kustannukset olivat kohonneiden raaka-aine- ja rahtikustannusten vuoksi 18 miljoonaa euroa korkeammat kuin vuonna 2011. Raaka-ainehintojen kasvu enemmän kuin kompensoitiin myyntihintojen vastaavilla tarkistuksilla.

Alhaisemmilla myyntimäärillä oli alle 10 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä.

Valuuttakurssimuutoksilla oli 5 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä. Yritysmyynneillä ja muilla erillä oli yhteensä 5 miljoonan euron negatiivinen vaikutus (katso varianssianalyysitaulukko).


Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1–12/2012 milj. euroa 1–12/2011 milj. euroa Muutos-% 1–12/2012, liikevoitto, % 1–12/2011 liikevoitto, %
Paper 86,2 75,4 14 8,6 7,7
Municipal & Industrial 42,3 46,9 -10 6,2 7,1
Oil & Mining 37,3 36,2 3 11,6 10,8
Muut -11,7 -1,2 - -5,1 -0,5
joista ChemSolutions 14,6 20,8 -30 7,8 11,3
Yhteensä 154,1 157,3 -2 6,9 7,1
Varanssianalyysi, milj. euroa 1–12
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 2011 157,3
Myyntimäärät ja -hinnat 29,9
Muuttuvat kustannukset -18,2
Kiinteät kustannukset -15,2
Valuuttakurssin vaikutus 5,4
Muut, ml. Yritysostot ja -myynnit -5,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, 2012 154,1

Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät vuonna 2012 olivat yhteensä -122 miljoonaa euroa (1), ja ne liittyivät pääasiassa Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelmaan. Fit for Growth -ohjelmaan liittyvät irtisanomiskorvaukset ja ulkoiset palvelumaksut olivat yhteensä 41 miljoonaa euroa ja alaskirjaukset 30 miljoonaa euroa. Muut kuin Fit for Growth -ohjelmaan liittyvät kertaluonteiset erät sisälsivät Kemiran elintarvike- ja lääketeollisuuden liiketoimintojen myynnistä aiheutuneen 18 miljoonan euron alaskirjauksen sekä ympäristövastuu- ja tehokkuusparannuksiin ja Kemiran nykyisten toimintojen virtaviivaistamiseen liittyvät 33 miljoonan euron kulut (ks. kertaluonteisten erien taulukko).

Kertaluonteiset erät vuonna 2011 sisälsivät vetyperoksiditehtaan myyntiin (Paper-segmentti) Kanadassa liittyvän pääomavoiton, Suomessa lopetetun kalsiumsulfaattiliiketoiminnan alaskirjauksen sekä Municipal-asiakassegmentin konsolidointitoimet Espanjassa ja Pohjois-Amerikassa.


Kertaluonteiset erät, milj. euroa 1–12/2012 1–12/2011
Käyttökate -69,6 6,4
Paper -22,9 6,3
Municipal & Industrial -26,8 -1,3
Oil & Mining -5,1 -0,2
Muut -14,8 1,6
Poistot ja arvonalentumistappiot -52,8 -5,4
Paper -8,1 -2,2
Municipal & Industrial -24,1 -1,9
Oil & Mining -1,9 -1,1
Muut -18,7 -0,2
Yhteensä -122,4 1,0

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta laski 11,2 miljoonaan euroon (31,0) Sachtlebenin (Kemira omistaa 39 %) titaanioksidiliiketoiminnan alhaisemman nettotuloksen vuoksi. Kysynnän merkittävä väheneminen, titaanidioksidihintojen lasku vuoden 2012 toisella vuosipuoliskolla ja korkeammat raaka-ainekustannukset vaikuttivat negatiivisesti osakkuusyhtiö Sachtlebenin tulokseen.

Kesäkuussa 2012 Kemira Oyj:n ja Rockwood Holdings Inc:n titaanidioksidiyhteisyritys Sachtleben GmbH teki uuden yhteensä 430 miljoonan euron lainasopimuksen. Laina käytetään olemassa olevien lainasopimuksen jäljellä olevan saldon takaisinmaksuun, yhteisyrityskumppaneiden osingonmaksuun sekä yrityksen muihin menoihin. Lainan maturiteetti on viisi vuotta. Sachtleben GmbH allekirjoitti kesäkuussa 2012 myös sopimuksen, jonka mukaan se ostaa crenox GmbH:n titaanidioksidituotannon ja -varaston. Yritys sijaitsee Krefeldissä, Saksassa. Kauppa vahvistettiin heinäkuussa 2012, ja sen myötä titaanidioksidin tuotantokapasiteetti kasvoi yli 100 000 tonnia yhteensä noin 340 000 tonniin.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä -15,7 miljoonaa euroa (-20,9). Rahoituskulut sisälsivät avointen sähköjohdannaisten käypien arvojen -2,3 miljoonan euron laskun ja PVO:n vuoden 2012 toisella neljänneksellä maksaman 7,6 miljoonan euron osingon.

Voitto ennen veroja laski 27,2 miljoonaa euroon (168,4). Alhaisemmat rahoituskulut ja alhaisemmat verot kompensoivat osittain alhaisemman liikevoiton ja pienemmän osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Liikevoitto oli pienempi pääasiassa Fit for Growth -uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvien kertaluonteiset erien ja muiden kertaluonteisten erien vuoksi.

Verot olivat 5,7 miljoonaa euroa (28,1) ja raportoitu veroaste oli 21,0 % (16,7 %). Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät ja kasvaneet tuotot erityisesti Pohjois-Amerikassa kasvattivat raportoitua veroastetta. Veroaste ilman liikevoittoon vaikuttavia kertaluonteiset eriä ja osuutta osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 20,6 % (20,8 %). Kokonaisveroihin vaikuttivat merkittävästi myös laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutokset.

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos laski 16,8 miljoonaan euroon (135,6) ja osakekohtainen tulos 0,11 euroon (0,89). Kertaluonteisilla erillä oli osakekohtaiseen tulokseen 0,66 euron negatiivinen vaikutus. Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä laski 13 % ja oli 0,77 euroa (0,89).