Yritysvastuu

Vuonna 2013 Kemira julkaisee yritysvastuuraportin toista kertaa osana vuosikertomustaan. Yritysvastuuraportin varmistaa kolmas osapuoli, ja se laaditaan GRI-raportointiohjeiden (Global Reporting Initiative) mukaisesti. Raportissa käsitellään esimerkiksi taloudellista vastuuta, päästöjä, jätteitä, ympäristökustannuksia, ja vastuullisia työkäytäntöjä, turvallisuutta ja tuoteturvallisuutta sekä luonnonvarojen käyttöä.

Kemira on päivittänyt vuoden 2011 yritysvastuuraporttia määrittämällä tarkemmin yritysvastuun painopistealueet ja tavoitteet osana yritysvastuuhallintaprosessiaan. Kemiran johtoryhmä hyväksyi yritysvastuutavoitteet vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä. Yritysvastuutavoitteet, suorituskykyindikaattorit ja suunnitellut toimet on kuvailtu tarkemmin Kemiran yritysvastuuraportissa, joka julkaistaan osana Kemiran vuoden 2012 vuosikertomusta 25.2.2013 alkavalla viikolla.

Vuoden 2012 aikana investoinnit ympäristönsuojeluun konsernin 71 tuotantolaitoksessa olivat 3,4 miljoonaa euroa (3,6) ja käyttökustannukset 14,1 miljoonaa euroa (12,7). Käyttökustannusten kasvu johtui pääasiassa korkeammista tuotantomääristä. Suuria ympäristöinvestointeja ei ole käynnissä tai suunnitteilla.

Varaukset ympäristön kunnostustoimenpiteisiin olivat 19,7 miljoonaa euroa (14,7). Suurimmat varaukset liittyvät käytöstä poistettujen läjitysalueiden sulkemiseen Porissa ja Vaasan tuotantolaitoksen lähellä sijaitsevan järven sedimentin kunnostamiseen.

Kemira ei rekisteröinyt uusia EU:n uuden kemikaaliasetuksen (REACH) alaisia kemikaaleja vuonna 2012. Olemme valmistautumassa vaiheittaisten rekisteröintien seuraavaan määräaikaan, joka on kesäkuu 2013. EU:ssa REACH-rekisteröinnin kolmas määräaika on vuonna 2018. Tämän lisäksi on muita Aasian ja Tyynenmeren aluetta ja Etelä-Amerikkaa koskevia asetuksia, jotka edellyttävät Kemiran huomiota tulevaisuudessa. REACH-säädösten toimeenpanolla ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia Kemiran taloudelliseen tulokseen, vaikka rekisteröintikustannusten odotetaankin painottuvan lähivuosiin. Vuonna 2012 REACH-lainsäädäntöön liittyvät kustannukset olivat vähäiset, ja ne liittyivät REACH-rekisteröinnin hallintaprosessien ja IT-tuen parantamiseen.

Kemira alkoi vuonna 2012 raportoida työntekijöidensä ja alihankkijoidensa kaikista kirjatuista tapaturmista (Total Recordable Injuries, TRI) työntekijöiden LTA1-tapaturmien (vähintään yhden työpäivän miljoonaa työtuntia kohti poissaoloon johtaneet tapaturmat) sijaan. TRI-tapaturmat pitävät sisällään tapaukset, joissa työntekoa on rajoitettu (RWC) ja lääkinnällistä hoitoa vaatineet tapaukset (MTC). Vuonna 2012 Kemiran työntekijöiden ja alihankkijoiden TRI-luku miljoonaa työtuntia kohti oli 8,5, kun se on kemianteollisuudessa keskimäärin 12 (Lähde: US department of labor, 2011).