Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

2012 2011 2010 2009 2008
TULOSLASKELMA JA KANNATTAVUUS
Liikevaihto, milj. e 1) 2 241 2 207 2 161 1 970 2 833
Liikevoitto, milj. e 2) 32 158 156 110 74
% liikevaihdosta 1 7 7 6 3
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta, milj. e 1) 2) 11 31 9 -5 -3
Rahoituskulut (netto), milj. e 1) 16 21 27 38 69
% liikevaihdosta 1 1 1 2 2
Korkokate 1) 2) 11 12 10 5 4
Voitto ennen veroja, milj. e 1) 27 168 138 67 2
% liikevaihdosta 1 8 6 3 0
Tilikauden voitto (emoyhtiön omistajien osuus), milj. e 1) 17 136 111 54 -2
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), % 3 9 7 7 4
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), % 1 10 9 7 0
Sidotun pääoman tuottoprosentti (ROCE), % 3 11 10 8 3
Tutkimus- ja kehittämiskulut, milj. e 1) 42 40 42 37 71
% liikevaihdosta 2 2 2 2 3
RAHAVIRTA
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. e 176 178 133 288 90
Luovutustulot käyttöomaisuuden ja tytäryritysten myynnistä, milj. e 30 137 -6 2 254
Investoinnit, milj. e 134 201 107 86 342
% liikevaihdosta 6 9 5 3 12
Rahavirta ennen rahoitusta, milj. e 72 115 169 202 3
Rahavirtatuotto sijoitetulle pääomalle (CFROI), % 8 8 6 12 4
TASE JA VAKAVARAISUUS
Pitkäaikaiset varat, milj. e 1 709 1 846 1 862 1 886 1 906
Oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus), milj. e 1 302 1 358 1 340 1 250 963
Oma pääoma ml. määräysvallattomien omistajien osuus, milj. e 1 315 1 371 1 366 1 269 976
Vieras pääoma, milj. e 1 163 1 306 1 178 1 548 1 884
Taseen loppusumma, milj. e 2 489 2 677 2 544 2 817 2 860
Korolliset nettovelat, milj. e 532 516 536 676 1 049
Omavaraisuusaste, % 53 51 54 45 34
Velkaantuneisuus (gearing), % 40 38 39 53 107
Korolliset nettovelat / käyttökate 3,0 2,0 1,9 2,5 4,3
HENKILÖMÄÄRÄ
Henkilökunta keskimäärin 5 043 5 006 5 608 8 843 9 954
josta Suomessa 1 173 1 145 1 241 1 929 2 659
VALUUTTAKURSSIT
Tärkeimmät valuuttakurssit (31.12.)
USD 1,319 1,294 1,336 1,441 1,392
SEK 8,582 8,912 8,966 10,252 10,870
BRL 2,704 2,416 2,217 2,511 3,244
1) Vuoden 2010 ja 2009 tunnusluvut on esitetty ilman Tikkurilan vaikutusta.
2) Osuus osakkuusyritysten tuloksesta esitetään rahoituserien jälkeen.