Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS)

(Milj. e)

Liite 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011
Tilikauden voitto 21,5 140,3
Muut laajan tuloksen erät
Myytävissä olevat rahoitusvarat 5,4 -24,1
Muuntoerot 2,3 -4,6
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus 0,0 0,4
Rahavirran suojaus -1,0 -14,5
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 9, 19 6,7 -42,8
Tilikauden laaja tulos 28,2 97,5
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 22,8 93,8
Määräysvallattomille omistajille 5,4 3,7
Tilikauden laaja tulos 28,2 97,5
Konsernin laajan tuloslaskelman erät on esitetty verovaikutus huomioon ottaen. Kuhunkin muuhun laajan tuloksen erään liittyvät tuloverot on esitetty liitetiedossa 9.
Liitetiedot muodostavat kiinteän osan konsernitilinpäätöksestä.