Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

(Milj. e)

Liite 2012 2011
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto 21,5 140,3
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset 6, 11, 12, 13 146,8 101,3
Tuloverot 9 5,7 28,1
Rahoituskulut, netto 7 15,7 20,9
Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista 8 -11,2 -31,0
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity rahavirtaa 40,8 -27,0
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 219,3 232,6
Käyttöpääoman muutos
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 26,3 -24,6
Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+) 17,2 -35,5
Ostovelkojen ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -64,6 57,4
Käyttöpääoman muutos -21,1 -2,7
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 198,2 229,9
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -28,7 -34,1
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 8,0 7,5
Realisoituneet valuuttakurssivoitot ja tappiot 13,4 10,5
Saadut osingot 15,6 1,3
Maksetut välittömät verot -30,2 -37,4
Liiketoiminnan nettorahavirta 176,3 177,7
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -0,4 -102,8
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -133,7 -98,3
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys (+) / lisäys (-) -0,2 1,6
Tytäryritysten myynnit vähennettynä myyntihetken rahavaroilla 26 0,0 1,7
Pääomanpalautukset osakkuusyrityksiltä 26,8 11,7
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnit 0,0 96,9
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitulot 3,0 26,8
Investointien nettorahavirta -104,5 -62,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 1,6 16,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) -81,5 -103,3
Lyhytaikaisten lainojen nostot (+) / takaisinmaksut (-) 43,3 154,6
Maksetut osingot -85,1 -77,8
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0,0 -13,2
Muut rahoituserät -0,9 -0,5
Rahoituksen nettorahavirta -122,6 -24,2
Rahavarojen nettovähennys (-) / -lisäys (+) -50,8 91,1
Rahavarat tilikauden lopussa 132,7 185,8
Valuuttakurssivoitot (+) / -tappiot (-) rahavaroista 2,3 -2,9
Rahavarat tilikauden alussa 185,8 91,8
Rahavarojen nettovähennys (-) / -lisäys (+) -50,8 91,1
Liitetiedot muodostavat kiinteän osan konsernitilinpäätöksestä.