Konsernin tase (IFRS)

(Milj. e)

Liite 31.12.2012 31.12.2011
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Liikearvo 11 522,5 606,0
Muut aineettomat hyödykkeet 12 60,5 67,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 13 655,9 656,0
Osuudet osakkuusyrityksissä 8 122,8 158,8
Myytävissä olevat rahoitusvarat 14, 15 264,0 256,5
Laskennalliset verosaamiset 22 29,7 47,3
Muut pitkäaikaiset varat 9,8 9,7
Saamiset etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 23 43,6 44,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 708,8 1 846,1
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 16 181,9 228,2
Korolliset saamiset 15, 17 0,3 0,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 15, 17 353,1 391,2
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 18,9 24,7
Rahavarat 29 132,7 185,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 686,9 830,4
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 18 93,3 0,0
Varat yhteensä 2 489,0 2 676,5
Liite 31.12.2012 31.12.2011
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA 19
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 221,8 221,8
Muu oma pääoma 1 079,8 1 136,7
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 1 301,6 1 358,5
Määräysvallattomien omistajien osuus 13,2 12,3
Oma pääoma yhteensä 1 314,8 1 370,8
PITKÄAIKAISET VELAT
Korolliset velat 15, 20, 21 387,5 464,5
Muut velat 15 21,4 0,0
Laskennalliset verovelat 22 43,8 86,5
Eläkevelvoitteet 23 54,9 52,4
Varaukset 24 21,8 50,3
Pitkäaikaiset velat yhteensä 529,4 653,7
LYHYTAIKAISET VELAT
Korolliset velat 15, 20, 21 277,2 237,1
Ostovelat ja muut velat 15, 25 315,5 383,8
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 17,3 24,8
Varaukset 24 23,8 6,3
Lyhytaikaiset velat yhteensä 633,8 652,0
Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 18 11,0 0,0
Velat yhteensä 1 174,2 1 305,7
Oma pääoma ja velat yhteensä 2 489,0 2 676,5
Liitetiedot muodostavat kiinteän osan konsernitilinpäätöksestä.