Konsernin tuloslaskelma (IFRS)

(Milj. e)

Liite 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011
Liikevaihto 2 2 240,9 2 207,2
Liiketoiminnan muut tuotot 3 13,8 22,5
Liiketoiminnan kulut 4, 5 -2 076,2 -1 970,1
Poistot ja arvonalentumiset 6, 11, 12, 13 -146,8 -101,3
Liikevoitto 31,7 158,3
Rahoitustuotot 7 15,1 10,8
Rahoituskulut 7 -30,8 -33,1
Kurssierot 7 0,0 1,4
Rahoituskulut, netto 7 -15,7 -20,9
Osuus osakkuusyritysten voitoista tai tappioista 2, 8 11,2 31,0
Voitto ennen veroja 27,2 168,4
Tuloverot 9 -5,7 -28,1
Tilikauden voitto 21,5 140,3
Tilikauden voiton jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 16,8 135,6
Määräysvallattomille omistajille 4,7 4,7
Tilikauden voitto 21,5 140,3
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, e
Laimentamaton ja laimennettu 10 0,11 0,89
Liitetiedot muodostavat kiinteän osan konsernitilinpäätöksestä.