Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS)

(Milj. e)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake-pääoma Yli-kurssi-rahasto Käyvän arvon ja muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muunto-erot Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräys-vallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 221,8 257,9 125,0 196,3 -21,3 -24,2 584,4 1 339,9 25,9 1 365,8
Tilikauden voitto 135,7 135,7 4,6 140,3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -38,6 -3,3 -41,9 -0,9 -42,8
Tilikauden laaja tulos -38,6 -3,3 135,7 93,8 3,7 97,5
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -73,0 -73,0 -4,8 -77,8
Omien osakkeiden siirto osakepalkkiojärjestelmiin kuuluville 1,9 1,9 1,9
Osakeperusteinen palkitseminen -0,9 -0,9 -0,9
Muutokset yritysjärjestelyjen yhteydessä -2,9 -2,9 -12,5 -15,4
Siirrot omassa pääomassa 2,9 -2,9 0,0 0,0
Muut muutokset -0,3 -0,3 -0,3
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 2,9 1,9 -80,0 -75,2 -17,3 -92,5
Oma pääoma 31.12.2011 221,8 257,9 89,3 196,3 -24,6 -22,3 640,1 1 358,5 12,3 1 370,8
Oma pääoma 1.1.2012 221,8 257,9 89,3 196,3 -24,6 -22,3 640,1 1 358,5 12,3 1 370,8
Tilikauden voitto 16,8 16,8 4,7 21,5
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 4,4 1,6 6,0 0,7 6,7
Tilikauden laaja tulos 4,4 1,6 16,8 22,8 5,4 28,2
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -80,6 -80,6 -4,5 -85,1
Omien osakkeiden siirto osakepalkkiojärjestelmiin kuuluville 0,1 0,1 0,1
Osakeperusteinen palkitseminen 0,8 0,8 0,8
Siirrot omassa pääomassa -0,1 0,1 0,0 0,0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -0,1 0,1 -79,7 -79,7 -4,5 -84,2
Oma pääoma 31.12.2012 221,8 257,9 93,7 196,3 -23,1 -22,2 577,2 1 301,6 13,2 1 314,8
Liitetiedot muodostavat kiinteän osan konsernitilinpäätöksestä.