Tunnuslukujen laskentakaavat

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
OSAKEKOHTAINEN TULOS (EPS) KOROLLISET NETTOVELAT
Emoyhtiön omistajien osuus tilikauden voitosta Korolliset velat – rahavarat
Keskimääräinen osakemäärä
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA OMAVARAISUUSASTE, %
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta, käyttöpääoman Oma pääoma x 100
muutoksen jälkeen ennen investointeja Taseen loppusumma – saadut ennakot
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA / OSAKE VELKAANTUNEISUUS
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta Korolliset nettovelat x 100
Keskimääräinen osakemäärä Oma pääoma
OSINKO / OSAKE KORKOKATE
Tilikaudelta jaettu osinko Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Osakkeiden lukumäärä 31.12. Nettorahoituskulut
OSINKOSUHDE SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTTI (ROI), %
Osakekohtainen osinko x 100 (Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) x 100
Osakekohtainen tulos (EPS) (Taseen loppusumma – korottomat velat) 1)
EFEKTIIVINEN OSINKOTUOTTO / OSAKE, % OMAN PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTTI (ROE), %
Osakekohtainen osinko x 100 Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto x 100
Osakkeen hinta 31.12. Emoyhtiön omistajille kuuluvat oma pääoma 1)
OMA PÄÄOMA / OSAKE RAHAVIRTATUOTTO SIJOITETULLE PÄÄOMALLE (CFROI), %
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 31.12. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta x 100
Osakkeiden lukumäärä 31.12. (Taseen loppusumma – korottomat velat) 1)
OSAKKEEN HINTA KESKIMÄÄRIN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTTI (ROCE), %
Osakkeen vaihto euroa vuodessa Liikevoitto + osuus osakkuusyritysten tuloksista x 100
Osakkeen vaihto kpl vuodessa Sidottu pääoma 1) 2)
HINTA / OSAKEKOHTAINEN TULOS (P/E) PÄÄOMAN KIERTONOPEUS
Osakkeen hinta 31.12. Liikevaihto
Osakekohtainen tulos (EPS) Sidottu pääoma 1) 2)
HINTA / OMA PÄÄOMA PER OSAKE KOROLLISET NETTOVELAT / KÄYTTÖKATE
Osakkeen hinta 31.12. Korolliset nettovelat
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma per osake Liikevoitto + poistot, arvonalentumiset ja arvonalentumisten peruutukset
HINTA / LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA PER OSAKE NETTORAHOITUSKUSTANNUS, %
Osakkeen hinta 31.12. (Nettorahoituskulut – osinkotuotot – valuuttakurssierot) x 100
Liiketoiminnan rahavirta per osake Korolliset nettovelat 1)
OSAKKEIDEN VAIHDON OSUUS OSAKEKANNASTA, %
Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärä x 100
Keskimääräinen osakemäärä
1) Keskimäärin
2) Sidottu pääoma = Valmiit aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja valmiit aineettomat hyödykkeet + käyttöpääoma + osakkuusyrityssijoitukset