Prosessiturvallisuus

Kemira tekee jatkuvasti töitä työntekijöihin, ympäristöön ja ympäröiviin yhteisöihin mahdollisesti vaikuttavien tapaturmien riskin hallitsemiseksi ja pienentämiseksi.

Kemian alan yhtiönä Kemiralle on ensisijaisen tärkeää varmistaa prosessien turvallisuus. Kemira arvioi vaaroja ja riskejä sekä nykyisissä että rakenteilla olevissa toimipaikoissa. Laitteistojen kuntoa ja toiminnan tehokkuutta parannetaan jatkuvasti systemaattisen hallinnan avulla. Kaikkien Kemiran toimipaikkojen odotetaan käyttävän ja ylläpitävän sertifioituja EHSQ-hallintajärjestelmiä ISO 9001-, 14001- ja OHSAS 18001 -standardien mukaisesti. Tällä hetkellä 59 prosentilla toimipaikoista on kaikki kolme standardia. Yleiskatsaus toimipaikkojen sertifioinnin edistymisestä löytyy kertomuksen Ympäristöasioiden johtaminen -osiosta.

Kemiralla on käytössä myös sisäiset EHSQ-politiikat ja -standardit. Kaikki EHSQ-toimintaan liittyvät tiedot tallennetaan ohjelmistojärjestelmään, minkä ansiosta Kemira voi raportoida ja jakaa tuloksia ja toteutettuja korjaavia parannuksia sekä parhaita käytäntöjä.

Vuoden 2011 lopussa Kemiran toimipaikoille tehtiin kolmitasoinen riskiluokittelu osana vuosia 2012–2014 koskevaa maailmanlaajuista laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmien sertifiointisopimusta. Riskiluokittelu perustuu toimipaikkojen tuotantomääriin ja toimintojen monimuotoisuuteen. Noin 30 % tuotantolaitoksista luokiteltiin kuuluviksi kahteen korkeampaan riskiluokkaan. Korkeampi riskiluokitus edellyttää enemmän ulkopuolisia tarkastuksia sekä yksityiskohtaisempia sisäisiä prosessi- ja turvallisuustarkastuksia toimipaikoille.

Vaikutus paikallisiin yhteisöihin

Jotkut Kemiran tuotantolaitoksista sijaitsevat lähellä asuinalueita, joten onnettomuus kemikaalivuotoineen voisi vaikuttaa kielteisesti niin ihmisten turvallisuuteen kuin ympäristöön. Kemira arvioi kaikkien tuotantolaitostensa ympäristövaikutuksia ja valvoo päästöjään paikallisten standardien mukaisesti.  

Lisäksi jokainen Kemiran tuotantotoimipaikka pyrkii varmistamaan paikallisyhteisöjen turvallisuuden asianmukaisilla turvallisuussuunnitelmilla tiiviissä yhteistyössä paikallisten ympäristöviranomaisten kanssa. Kemira pyrkii edistämään kemikaalien turvallista käyttöä myös yhteistyössä paikallisten kemikaalivirastojen kanssa.

Ennakoiva lähestymistapa turvallisuustyössä

Osana ennakoivaa turvallisuustyötä Kemira järjesti vuonna 2012 henkilöstölleen 65 prosentissa toimipaikoistaan globaaleja koulutustilaisuuksia prosessiturvallisuudesta ja parhaista käytännöistä. Ennakoiva työ jatkuu ja sitä kehitetään edelleen tulevina vuosina.

Uusi organisaatio

Uuden organisaation myötä Kemiran jokaisessa neljässä segmentissä on lokakuusta 2012 lähtien uusi Techonology Engineering -toiminto. Yhdessä Manufacturing Management -toiminnon kanssa ne vastaavat prosessiturvallisuudesta, mikä antaa Kemiralle mahdollisuuden kehittää turvallisuustoimintaansa uuden teknologian avulla. Vastuu prosessiturvallisuuden auditoinnista on kuitenkin edelleen EHSQ-organisaatiolla. 

Technology & Engineering -toimintojen perustamisen lisäksi on luotu tuotantoyhteisö, jonka jäsenet tulevat eri segmenteistä ja toiminnoista. Tämä nopeuttaa parhaiden käytäntöjen siirtymistä.

Tapaturmat vuonna 2012

Vuonna 2012 tapahtui yksi vakava prosessiturvallisuustapaturma: muuntaja/tasasuuntainpalo Eastoverissa, Yhdysvalloissa. Tulipalo johti tuotantomenetyksiin sekä laitteistovahinkoihin, muttei aiheuttanut vahinkoa ihmisille tai ympäristölle. Toimenpiteisiin on ryhdytty estääksemme tulevat samankaltaiset onnettomuudet.