Tuoteturvallisuus

Kemiralle on tärkeää varmistaa, että asiakkaat voivat käyttää tuotteita turvallisesti, tuotteet on asianmukaisesti rekisteröity ja merkitty ja asiakkaalle tarjotaan luotettava tuotteisiin liittyvä dokumentaatio.

Kemira keskittyy täyttämään Euroopassa REACH-asetuksen (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), CLP-asetuksen (Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures) sekä GHS-asetuksen (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals) vaatimukset ja määräykset.

Vuonna 2012 on valmistauduttu tuleviin lakimuutoksiin:

Edellä mainittujen toimien lisäksi Kemira seuraa tarkkaan lakisääteisten vaatimusten kehittymistä markkinoillaan ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin.

Vaaroista ja asianmukaisesta käsittelystä tiedottaminen

Tuotemerkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat Kemiran pääasiallinen tapa antaa käyttäjille tietoa kemikaalien vaaroista ja asianmukaisesta käsittelystä. Lisäksi Kemira julkaisee vapaaehtoisesti käyttöturvallisuustiedotteet ei-vaarallisiksi luokitelluista tuotteistaan. Lisätietoja tuotemerkinnöistä löytyy vuoden 2011 vuosikertomuksesta.

Vuonna 2012 Kemira rekisteröi 118 tuote-etiketteihin liittyvää valitusta, jotka koskivat esimerkiksi etiketin puuttumista tai virheellisyyttä. Lisäksi vastaanotettiin 123 tuotedokumentaatioon liittyvää valitusta. Näitä aiheuttivat esimerkiksi toimituksesta puuttuva analyysisertifikaatti (Certificate of Analysis, COA) tai väärä tuotenimi tuoteturvallisuustiedotteessa. Vuonna 2012 valitusten määrä oli samalla tasolla kuin vuonna 2011 (118 tuotemerkintöjä koskevaa valitusta, 137 dokumentaatiota koskevaa valitusta). 

Vuonna 2012 Kemiran tytäryhtiö Yhdysvalloissa pääsi sopimukseen Yhdysvaltojen Ympäristönsuojeluviraston kanssa oletetuista rikkomuksista koskien liittovaltion hyönteis-, sieni- ja jyrsijä torjunta-aineiden käyttölakia sekä muita pienempiä raportoinnin epäjohdonmukaisuuksia. Vaikka Kemira katsoo, että oletukset lain noudattamatta jättämisestä ovat virheellisiä, se teki yhteistyötä viraston kanssa ratkaistakseen asian. Oletetuista rikkomuksista kaksi liittyi tuotemerkintöihin, ja osallisena rikkomuksiin oli jakelija, joka myi tuotteita tuotemerkkinimillä ilman yrityksen etukäteishyväksyntää. Virasto teki päätöksen, jonka mukaan oletetut rikkomukset eivät aiheuttaneet minkäänlaista riskiä tai vaaraa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Sopimuksen mukaan Kemira on korjannut oletetut rikkomukset sekä maksanut siviilioikeudellisen rangaistusseuraamuksen.

Vaatimustenmukaisuus tuotekehityksen alkuvaiheessa

Vaatimustenmukaisuusarvioinnit on toteutettava jo alkuvaiheessa, ennen kuin tehdään päätöksiä uusien tuotteiden kehittämisprosessin (NPD) etenemisestä. Pyrimme myös löytämään turvallisempia ja kestävämpiä vaihtoehtoja.

Vuonna 2012 Kemira aloitti projektin uudenlaisesta workflow-tyyppisestä järjestelmästä, jonka avulla uuden tuotteen kaupallistamisvaiheen alustavaa tuoteturvallisuuden arviointiprosessia hallitaan tehokkaammin. Täytäntöönpanoa lykättiin yhtiön uudelleenjärjestelyn vuoksi, ja sitä hienosäädetään uuden organisaatiorakenteen ja kompetenssien mukaan vuonna 2013.

Tuoteturvallisuuden hallinta

Kemiran tuoteturvallisuustoiminto muuttui 1.10.2012 uudelleenjärjestelyn myötä ja sai uudeksi nimekseen Product Stewardship and Regulatory Affairs. Toimintoa johdetaan globaalisti, mutta se keskittyy yhä enemmän alueellisiin toimintoihin. Kemira pyrkii kehittämään älykkäämpiä tapoja hallita globaalisti lakisääteisiä tietoja, vaatimuksia ja täytäntöönpanoa, jotka vaihtelevat maasta toiseen. Vuonna 2013 keskitytään enemmän uuden organisaatiorakenteen täytäntöönpanoon ja tuoteturvallisuutta koskeviin toimintatapoihin koko Kemirassa.

Vuonna 2012 Kemira vahvisti lakisääteisten vaatimusten tiimiään Aasiassa voidakseen vastata paremmin APAC-alueen liiketoimintatarpeisiin. Etelä-Amerikassa on käynnissä SAP-projekti paikallisten tuotteiden turvallisuustietojen lisäämiseksi Kemiran globaaliin ERP-järjestelmään vuoden 2013 puoliväliin menessä.