Energiatehokkuus

Kemiran ensisijainen työkalu energiatehokkuuden parantamiseen on E3-ohjelma (Energy Efficiency Enhancement). Vuoden 2012 loppuun mennessä auditoitujen toimipaikkojen osuus Kemiran energiankulutuksesta on 92 % ja 317 parannusprojektia on toteutettu. Vuonna 2013 Kemira aikoo kehittää edelleen energiatehokkuusraportointinsa indikaattoreita. 

Kemiran tavoitteena on parantaa tuotantonsa energiatehokkuutta. Energiatehokkuus liittyy myös Kemiran uusien tuotteiden kehittämisprosessiin, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä kestävämpiä tuotteita.

E3-energiatehokkuusohjelma

Vuonna 2010 Kemira otti käyttöön E3-energiatehokkuusohjelman (Energy Efficiency Enhancement) tuotantolaitostensa energiatehokkuuden parantamiseksi. Ohjelman kautta energiansäästötoimet ovat entistä järjestelmällisempiä ja tavoitteellisempia.
 
E3-ohjelman tulokset kehittyivät myönteisesti vuoden 2012 aikana. Vuonna 2012 toteutettiin yli 135 parannusta, ja energiatehokkuuden kehittämiseen investoitiin yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. E3-ohjelman avulla saavutetut säästöt olivat yhteensä 47 000 MWh eli yli 2,1 miljoonaa euroa vuodessa.
 
E3-ohjelman säästöt vuonna 2010 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen ovat olleet yhteensä yli 5,8 miljoonaa euroa vuodessa.
 
E3-energiatehokkuusohjelma auttaa Kemiraa täyttämään EU:n energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset. Direktiivillä luodaan yhteiset puitteet EU:n energiatehokkuuden 20 %:n parannustavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. 

Auditoinnit ovat tärkeä osa E3-ohjelmaa

Auditoinnit mahdollistavat uusien energiansäästömahdollisuuksien tunnistamisen ja käyttöönoton muissakin toimipaikoissa. Vuonna 2012 auditoitiin seitsemän uutta toimipaikkaa ja 26 toimipaikassa toteutettiin yli 50 seuranta-auditointia. Vuoden 2010 jälkeen on auditoitu yhteensä 26 toimipaikkaa, joiden osuus Kemiran energiankulutuksesta on 92 %. Vuonna 2012 prosessin aikana tunnistettiin yli 150 mahdollista parannuskohdetta. Huhtikuusta 2010 alkaen mahdollisia parannustapauksia on tunnistettu yhteensä jo yli 820.

Kustannustehokkaat toimet tuovat merkittäviä parannuksia

Muutokset, jotka edellyttävät vähän tai ei lainkaan investointeja, ovat usein nopeita toteuttaa. Energiatehokkuutta voidaan helposti parantaa ja energiakustannuksia vähentää toimintamenetelmiä mukauttamalla ja prosessitehokkuutta parantamalla. Energiatehokkuusparannukset voivat parantaa materiaalitehokkuutta ja vähentää jätteen määrää.

Toinen merkittävä tapa parantaa energiatehokkuutta on ohjata työntekijöiden käyttäytymistä päivittämällä prosessikäsikirjat. Tämä on ollut energiatehokkuustyön tavoitteena vuonna 2012.

energiatase_web.jpg

Vuonna 2013 keskitytään energiatehokkuuteen 

Vuonna 2012 Kemira otti jälleen yhden askeleen tuotantonsa energiatehokkuuden parantamiseksi, kun energiatehokkuus määriteltiin yhtiön yritysvastuutavoitteeksi. Vuonna 2013 Kemira aikoo ottaa käyttöön energiatehokkuusindeksin, joka mittaa yhtiön suorituskykyä tuotannon energiatehokkuuden osalta ja heijastelee tarkemmin parannuksia, joita Kemira on todellisuudessa saavuttanut keskittymällä energiatehokkuuteen.

Epäsuora energiankulutus

Kemiran energiahankintoja ohjaa EU-ETS-direktiivi, joka tähtää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen EU:n alueella. Kemira omistaa esimerkiksi osakkeita vesisähköä tuottavasta yhtiöstä. Lisäksi se hyödyntää energiana tuotannon sivutuotteita ja prosessilämpöä sekä vetyä ja höyryä. Kemiralle ydinenergia on tärkein hiilidioksidivapaa energianlähde.

Vuonna 2012 Kemiran primäärienergian kulutuksesta 84 % oli sähköä ja 16 % höyryä ja lämpöä. Käytetyn hiilidioksidivapaan sähkön osuus oli 68 % ja höyryn ja lämmön osuus 43 %. Kokonaisenergiankulutuksesta 64 % oli hiilidioksidivapaata energiaa. Esimerkiksi 18 % kaikesta höyrystä ja lämmöstä tuotettiin vedyn avulla. Toimipaikoissa, joissa vetyä on saatavilla sivutuotteena, se on höyryn- ja lämmöntuotannon pääasiallinen polttoaine. Vedyn ja hukkalämmön talteenotto jatkuu.

Kemira on ryhtynyt toimenpiteisiin epäsuoran energiankulutuksensa vähentämiseksi. Kemira suosii virtuaalisia viestintätyökaluja. Lisäksi konsernissa on matkustuspolitiikka, jolla pyritään minimoimaan matkustamista, sekä hankintapolitiikka energiatehokkaista kunnossapito- ja korjaustoiminnoista (MRO).