Ympäristödata

KEMIRA-KONSERNIN YMPÄRISTÖTIEDOT
2008 2009 2010 2011 2012
Päästöt veteen, tonnia
Jätevesi, milj. m3, noin 6,0 1,4 1,2 2.61 2,4
Ulkopuolinen käsittely, milj. m3 1,9 1,8
Oma käsittely, milj. m3 0,6 0,6
Kemiallinen hapenkulutus (COD)2 53 45 58 28 21
Typpi (N) 48 4 4 3 2
Fosfori (P) 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7
Kiintoaine, 1 000 tonnia 0,5 0,05 0,02 0,03 0,01
Päästöt ilmaan, tonnia
Suora hiilidioksidi (CO2), 1,000 tonnia3 205 186 182 180* 14714
Epäsuora hiilidioksidi (CO2), 1,000 tonnia4 1 054* 950
Hiukkaset 63 58 19 23 21
Rikkidioksidi (SO2)5 1 801 1 015 168 153* 11614
Typen oksidit (NO2)6 323 263 273 242* 19014
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)7 177 174 96 66515 742
Haihtuvat epäorgaaniset yhdisteet (VIC)8 142 34 64 100* 94
Jätteet9, tonnia
Ongelmajätteet yhteensä10 9 554 7 109 14 658 14 676 5 761
Ulkopuolinen kaatopaikka 3 269 2 621 9 079 10 075* 1 064
Ulkopuolinen poltto 3 709 3 271 2 357 2 343* 1 725
Oma kaatopaikka 0 0 59 0 0
Muu käsittely 2 576 1 217 3 164 3 031* 2 972
Tavanomainen jäte, 1 000 tonnia 299 44 26 19 17
Luonnonvarat
Polttoaineiden energiakäyttö, ktoe 89 54 54 56 49
Polttoaineiden käyttö raaka-aineena, ktoe 83 105 116 121 114
Ostosähkö, TJ 10 857 9 718 10 346 10 657 9 620
Ostettu lämpö ja höyry, TJ 6 497 4 327 4 726 4 814 4 307
Ostoenergia, primäärilähteet, TJ11 32 122* 29 284
Kokonaisvedenotto, milj. m3, noin 169* 145
Jäähdytysvesi, milj. m3, noin 199 159 163 161* 13816
Prosessivesi, milj. m3, noin 7,8 6,7
Turvallisuus
Työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti12 4,4 3,5 3,1 2,7 2,3
Kaikkien työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti, TRI13 8,5
Liiketiedot, milj. e
Konsernin liikevaihto 2 832 2 500 2 160 2 207 2 241
Ympäristöinvestoinnit 7,2 2,3 2,9 3,6 3,4
Ympäristönsuojelun käyttökustannukset 30,0 14,9 12,8 12,7 14,2
Ympäristökustannukset yhteensä, % liikevaihdosta 1,3 0,7 0,7 0,8 0,8
* 2011 luvut korjattu kattavamman tiedon ollessa saatavilla vuonna 2012.
1 Jäteveden luku sisältää vuonna 2011 ensimmäistä kertaa kaikki ulkopuoliseen käsittelyyn johdetut jätevedet.
2 Vuoden 2011 muutos edellisvuoteen verrattuna johtuu osittain yliraportoinnista aikaisempina vuosina.
3 Hiilidioksidipäästöt lähteistä, jotka ovat Kemiran omistuksessa tai hallinnassa (scope 1 WRI/WBCSD GHG Protocol)
4 Kemiran kuluttaman ostosähkön, -höyryn ja -lämmön tuottamisesta syntyneet hiilidioksidipäästöt (scope 2 WRI/WBCSD GHG Protocol)
5 Kaikki rikkiyhdisteet rikkidioksidiksi laskettuna.
6 NO ja NO2 typpidioksidiksi laskettuna.
7 VOC on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden summa (perustuen EU direktiiviin 1999/13/EC)
8 Ammoniakin, suolahapon ja kuuden muun tavanomaisen epäorgaanisen yhdisteen summa.
9 Raportoidut luvut eivät sisällä tehtaalla poltettua jätettä eikä sellaista jätettä, joka jalostetaan edelleen tuotteiksi omilla tehtailla tai myydään ulkopuoliseen kierrätykseen. Määrät ilmoitettu märkäpainoina.
10 Vuosien 2010 ja 2011 lisäykset johtuvat pääosin toimipaikkojen saastuneen maan kunnostushankkeista.
11 Kemiran ostosähkön, -höyryn ja -lämmön kautta kuluttama energia. Sisältää toimipaikkojen ulkopuolelle toimitetun energian.
12 Tapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet työntekijän vähintään yhden päivän poissaolon (LTA1).
13 Vuodesta 2013 lähtien Kemira raportoi ainoastaan TRI-luvun. TRI miljoonaa työtuntia kohti = tapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet työntekijän vähintään yhden päivän poissaolon (LTA1) + tapaturmat, joiden johdosta työntekoa on rajoitettu (RWC) + lääkinnällistä hoitoa vaatineet tapaukset (MTC). TRI-luku sisältää Kemiran omat työntekijät ja alihankkijat.
14 Vuonna 2012 usean toimipaikan pienet päästövahennykset sekä yhden toimipaikan ulkoistettu energiantuotanto.
15 Vuoden 2011 lisäys johtuu toimipaikoista, jotka ovat olleet Kemiran omistuksessa vuodesta 2011 lähtien. VOC päästöt on arvioitu ja korjattu myös vuoden 2011 osalta.
16 Vuoden 2012 vähennus johtuu myydyistä toimipaikoista sekä päästövähennyksistä useilla toimipaikolla.